PGG dostarczy węgiel Elektrowni Połaniec. Jest umowa z Eneą

4 stycznia 2018, 06:30 Alert
Elektrownia Połaniec
Źródło: Enea

Grupa Enea podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę węgla do Elektrowni Połaniec w latach 2018-21.

Zarząd Enea S.A. poinformował, iż 3 stycznia 2018 r. do spółki zależnej od Emitenta tj. Enea Trading Sp. z o.o. wpłynęła obustronnie podpisana umowa na zakup od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. węgla w okresie obejmującym lata 2018 – 2021. Umowa została zawarta na potrzeby bloków energetycznych Enea Elektrownia Połaniec S.A., a łączna wartość netto Umowy wynosi 1.490.414.000 zł.

Umowa przewiduje typowe dla tego rodzaju umów postanowienia w zakresie potencjalnej możliwości i limitu naliczenia kar umownych z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z winy jednej ze stron. Jednocześnie każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Enea

Steinhoff: Enea otwiera sobie drogę do przejęcia Elektrowni Połaniec