Enea: Podejmujemy coraz bardziej zdecydowane działania w segmencie OZE

28 września 2020, 07:15 Energetyka
enea
fot. Enea

Grupa Enea, jako jeden z największych koncernów w Polsce, dbający o bezpieczeństwo energetyczne państwa i jego obywateli, jest aktywnym uczestnikiem transformacji polskiego sektora energetycznego. Z tego względu, oprócz zarządzania kluczowymi jednostkami konwencjonalnymi, stawia coraz bardziej ambitne kroki w obszarze odnawialnych źródeł energii – czytamy w komunikacie spółki.

Spółka planuje, iż już w roku 2030 ponad 40 procent produkowanej energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł gazowych i OZE, podczas gdy w roku 2035 współczynnik ten będzie wynosił ok. 60%. Odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych w Grupie znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Co istotne, plany te są zbieżne z założeniami zaktualizowanego dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku”, wpisując się tym samym w politykę rządu.

Spółka analizuje scenariusz budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach należących do Lubelskiego Węgla Bogdanka, wchodzącego w skład Grupy Enea. Na łącznej powierzchni ok. 55 ha mają powstać instalacje, które będą mogły produkować nawet 30 000 MWh energii rocznie. Projekt ten jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę nie tylko inwestycje w nowe zielone moce wytwórcze, ale także fakt, iż działania te pozwolą właściwie zagospodarować grunty należące do kopalni węgla kamiennego, utożsamianej dotąd w dużym stopniu jedynie z energetyką opartą o paliwa kopalne. W obszarze rozwoju fotowoltaiki istotna dla Grupy Enea jest również współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych. Współpraca z KOWR  wspiera realizację celów krajowej oraz unijnej polityki energetycznej i klimatycznej. 

Oprócz projektów związanych z energią słoneczną, Enea aktywnie poszukuje kolejnych możliwości inwestycyjnych w segmencie energetyki wiatrowej. Spółka analizuje możliwości akwizycyjne, planując również na przełomie 2020 i 2021 roku kolejne kroki przybliżające do realizacji farm offshore. Jednocześnie Grupa aktywnie obserwuje otoczenie regulacyjne, przygotowując się do dalszych inwestycji, prowadzących do zwiększania mocy wytwórczych w tym obszarze.

Wszystkie działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii wynikają z realizacji ambitnej strategii Grupy Enea, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii. Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Grupy Enea, zarządzaniem i rozwojem projektami opartymi o odnawialne źródła energii zajmuje się powołana do tego celu spółka Enea Nowa Energia. W pierwszej kolejności w jej skład wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE Enei Wytwarzanie.

Grupa Enea od lat konsekwentnie inwestuje i modernizuje swoją sieć dystrybucyjną w północno-zachodniej Polsce. Projekty inwestycyjne nie tylko poprawiają bezpieczeństwo energetyczne, ale również w sposób kompleksowy wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Dzięki modernizacjom zwiększa się potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii. W pierwszym półroczu tego roku do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 34 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o mocy 1,7 GW. Dla porównania, w 2019 r. było ich 19,5 tys. o mocy 1,5 GW. 

Źródło: Enea