Enea wyprodukowała mniej energii z węgla

23 listopada 2017, 09:00 Alert

Wyniki Enei za III kwartał 2017 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 214,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 204,4 mln zł. 

Elektrownia Kozienice / Fot. Enea
W III kwartale 2016 roku zysk netto grupy wynosił 249,4 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 233,1 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w III kwartale 288,2 mln zł wobec 338,6 mln zł zysku rok wcześniej.
EBITDA grupy wyniosła 588,8 mln zł, co oznacza spadek o 5,3 proc. rdr.

W segmencie Dystrybucji EBITDA wyniosła 281 mln zł (spadek o 2 proc. rdr), a w Obrocie 25,9 mln zł (spadek o 61,4 proc. rdr). EBITDA obszaru Wytwarzanie wyniosła 182,3 mln zł (wzrost o 36,4 proc. rdr), a w Wydobyciu 129,8 mln zł (spadek o 15,8 proc. rdr).

EBITDA
(tys. zł)
3Q 2017 3Q 2016 Różnica 1Q-3Q 2017 1Q-3Q 2016 Różnica
Obrót 25 919 67 130 -61,4% 130 971 117 690 11,3%
Dystrybucja 281 020 286 784 -2,0% 797 831 857 469 -7,0%
Wytwarzanie 182 301 133 618 36,4% 609 581 465 111 31,1%
Wydobycie 129 834 154 166 -15,8% 451 068 437 057 3,2%
Pozostała działalność 18 953 3 884 388,0% 42 008 32 379 29,7%
Wyłączenia -49 207 -23 525 109,2% -84 204 -81 127 3,8%
RAZEM 588 820 622 057 -5,3% 1 947 255 1 828 579 6,5%

Wytwarzanie

Duży przyrost EBITDA w obszarze Wytwarzania to efekt wzrostu mocy wytwórczych, po tym jak w marcu Enea przejęła Elektrownię Połaniec.Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w III kwartale 2,831 mld zł wobec 2,704 mld zł przed rokiem.Narastająco, po trzech kwartałach, Enea miała 8,398 mld zł przychodów, 1,07 mld zł EBIT, 1,947 mld zł EBITDA i 837,9 mln zł zysku netto. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł po 9 miesiącach 785,5 mln zł.
Grupa wytworzyła w tym okresie 15.178 GWh energii elektrycznej (wzrost o 49,3 proc. rdr), z czego 13.834 GWh (wzrost o 41,6 proc. rdr) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych.

Ponad dwa tygodnie temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP przed publikacją wstępnych wyników oczekiwali w III kwartale 2017 roku 277,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 377 mln zł EBIT i 2,845 mld zł przychodów.

Inwestycje 

W okresie trzech kwartałów 2017 r. grupa Enea wydała na inwestycje 3.123 mln zł, z czego 1.610 mln zł pochłonęły inwestycje kapitałowe, 625 mln zł inwestycje w obszarze Wytwarzania, 593 mln zł w obszarze Dystrybucji, a 254 mln zł w obszarze Wydobycia.W samym III kwartale CAPEX wyniósł 677,8 mln zł, porównywalnie rdr.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po trzech kwartałach 2,23 mld zł (wzrost o 22,6 proc. rdr), a w samym III kwartale wzrosły o 33,3 proc. rdr do 880,3 mln zł.

Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec września 2017 r. wynosił 2,1.W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. produkcja i sprzedaż węgla handlowego kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 6,7 mln ton.

Sprzedaż 

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14.322 GWh, czyli zwiększyła się o 2,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. r. W okresie 9 miesięcy br. Enea zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 942 GWh, czyli 7,6 proc. rdr.

W samym trzecim kwartale produkcja netto węgla spadła o 10,1 proc. rdr do 2,15 mln ton, a sprzedaż o 13,7 proc. rdr do 2 mln ton.Produkcja energii wyniosła 5.841 GWh (wzrost o 73,9 proc. rdr), z czego produkcja energii w Enea Wytwarzanie (z wyłączeniem bloku nr 11 w Kozienicach) wyniosła 3.282 GWh, w nowym bloku była na poziomie 74 GWh, a w Elektrowni Połaniec wyniosła 2.485 GWh.

Dystrybucja energii wyniosła w III kwartale 4.668 GWh (wzrost o 1,6 proc. rdr), a sprzedaż energii i paliwa gazowego odbiorcom końcowym 4.530 GWh (wzrost o 5,6 proc. rdr).

Dane operacyjne 3Q 2017 3Q 2016 Różnica 1Q-3Q 2017 1Q-3Q 2016 Różnica
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 4 530 4 290 5,6% 14 039 13 296 5,6%
Liczba odbiorców (tys.) 2 412 2 400 0,5% 2 412 2 400 0,5%
Dystrybucja (Gwh) 4 668 4 593 1,6% 14 322 13 924 2,9%
Liczba klientów (tys.) 2 541 2 512 1,2% 2 541 2 512 1,2%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 5 841 3 359 73,9% 15 178 10 166 49,3%
ze źródeł konwencjonalnych 5 350 3 244 64,9% 13 834 9 773 41,6%
z OZE 491 115 327,0% 1 344 393 242,0%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 1 066 460 131,7% 4 790 3 495 37,1%
Sprzedaż energii, w tym: 6 633 4 075 62,8% 17 676 12 595 40,3%
ze źródeł konwencjonalnych 5 890 3 960 48,7% 15 520 12 202 27,2%
z OZE 377 115 227,8% 1 073 393 173,0%
z zakupu 367 1 083
Sprzedaż ciepła (TJ) 915 329 178,1% 4 326 2 913 48,5%
Produkcja węgla netto
(tys. t)
2 154 2 397 -10,1% 6 712 6 682 0,4%
Sprzedaż węgla (tys. t) 2 036 2 360 -13,7% 6 698 6 739 -0,6%
Zapas na koniec okresu 140 172 -18,6% 140 172 -18,6%
Roboty przygotowawcze (m) 7,5 5,5 36,4% 22,5 18,4 22,3%

Polska Agencja Prasowa