Energa odpowiada krytykom: rozbudowa Elektrowni Ostrołęka to nie fikcja

19 października 2018, 06:15 Alert

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami, jako współudziałowcy spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., realizującej projekt budowy nowego bloku węglowego o mocy elektrycznej brutto 1000 MW w Ostrołęce, chcemy odnieść się do przywołanych w części publikacji kłamliwych stwierdzeń, wprowadzających w błąd opinię publiczną – podaje w komunikacie Energa.

To nie fikcja

Przede wszystkim określanie inwestycji Ostrołęka C mianem „fikcyjnej” oraz przywoływanie jej jako przykład inwestycji „które nie istnieją, które nawet nie są zaplanowane” jest nieprawdziwe, stoi w sprzeczności z faktycznie zrealizowanymi działaniami. O wszystkich ważnych decyzjach i etapach projektu informowany jest rynek zgodnie z obowiązkami informacyjnymi udziałowców spółki celowej oraz dobrych praktyk w zakresie relacji inwestorskich.

W grudniu 2016 r. rozpoczęto publiczne postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy budowy bloku, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. W wyniku postępowania, w kwietniu 2018 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło konsorcjum firm: GE Power Sp. z o.o. oraz Alstom Power Systems S.A.S. W lipcu 2018 r. roku podpisano kontrakt z Generalnym Wykonawcą budowy bloku. Konstrukcja kontraktu umożliwia Wykonawcy realizację prac przygotowawczych o wartości nieprzekraczającej 4% zaoferowanej ceny w kwocie ok. 240 mln zł, która umożliwia Generalnemu Wykonawcy przystąpienie do prac, w tym projektowych oraz na przekazanym terenie budowy.

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Planowany jest udział projektu w rynku mocy, wprowadzonym w Polsce na podstawie ustawy z grudnia 2017 r. Ustawa została notyfikowana przez Komisję Europejską na początku 2018 r. Projekt przeszedł pomyślnie proces tzw. certyfikacji ogólnej, we wrześniu został złożony wniosek o wydanie certyfikatu uprawniającego do udziału w aukcji głównej. 12 października Elektrownia Ostrołęka C otrzymała warunkowy certyfikat do udziału w aukcji mocy o numerze AG/00177/5699/2023/W.

Są pieniądze

Inwestorami i jednocześnie współudziałowcami spółki celowej Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. realizującej Projekt budowy Ostrołęki C są Energa S.A. i Enea S.A. Oba podmioty posiadają ugruntowaną sytuację w polskim sektorze elektroenergetycznym, są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W grudniu 2016 roku Energa S.A. i Enea S.A. zawarły ze spółką celową Umowę Inwestycyjną w celu realizacji inwestycji. W ramach strukturyzacji finansowania projektu zaproszono do udziału w projekcie m.in. FIZAN Energia. W oparciu o taką strukturę przystąpiono do certyfikacji do aukcji głównej.

Obecnie trwa proces optymalizacji oraz formalizacji struktury finansowania Projektu. Należy wskazać na znaczącą wartość tej inwestycji na poziomie ok. 6 mld zł. Proces strukturyzacji finansowania nie jest zagrożony. O finalnej strukturze finansowania Ostrołęki C rynek zostanie poinformowany po zakończeniu tego procesu, w ramach obowiązków informacyjnych ciążących na udziałowcach spółki celowej oraz dobrych praktyk w zakresie relacji inwestorskich.

Energa