Przesunięto termin ponownego rozpatrzenia wydanej już decyzji środowiskowej

12 kwietnia 2024, 13:00 Alert

GDOŚ przesunął termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni Jądrowej na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa na 28 czerwca – podał GDOŚ w komunikacie.

Elektrownia jądrowa. Źródło: Freepik
Elektrownia jądrowa. Źródło: Freepik

– Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (…) zawiadamia, że postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r., znak: DOOS OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa”, planowanego do realizacji w wariancie 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1A, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – czytamy w zawiadomieniu GDOŚ.

„Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje nowy termin załatwienia sprawy na 28 czerwca 2024 r” – napisano.

GDOŚ podał, że przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego

Główny Inspektor Ochrony Środowiska / Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Atom na Pomorzu czeka dogrywka w urzędzie