Francja i Niemcy proponują nową agendę dla Europy zgadzając się na indywidualne podejście do miksu energetycznego

28 maja 2024, 08:15 Alert

W obliczu wyzwań związanych z trwającą wojną na Ukrainie, Europa stoi przed kluczowym momentem określanym jako „Zeitenwende”. Francja i Niemcy zaproponowały kompleksową agendę mającą na celu wzmocnienie globalnej konkurencyjności, odporności oraz przywództwa technologicznego Unii Europejskiej (UE) – pisze Financial Times.

Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Fot.: Biuro Kanclerskie.
Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Fot.: Biuro Kanclerskie.

Celem jest uczynienie z UE światowego lidera w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, przestrzeń kosmiczna, 5G/6G, biotechnologie oraz technologie zeroemisyjne, jednocześnie dążąc do neutralności klimatycznej. Agenda zakłada również promocję innowacji i inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku poprzez redukcję barier, uproszczenie procedur administracyjnych oraz wspieranie sprawiedliwej polityki handlowej.

Plan obejmuje pełną dekarbonizację systemów energetycznych oraz integrację i połączenie rynków, przy jednoczesnym poszanowaniu wyborów krajowych dotyczących miksu energetycznego, co ma zwiększyć odporność i bezpieczeństwo dostaw oraz suwerenność energetyczną – informuje Financial Times.

Francja i Niemcy są przekonane, że Unia Europejska potrzebuje więcej innowacji, większego jednolitego rynku, większych inwestycji, wyrównania warunków konkurencji oraz mniej biurokracji. W tym celu planują wspierać rozwój i wdrażanie kluczowych technologii jutra, takich jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, przestrzeń kosmiczna, 5G/6G, biotechnologie, technologie zeroemisyjne, mobilność oraz chemikalia. Konieczne jest pełne wykorzystanie i znaczne przyspieszenie istniejących instrumentów unijnych, od ważnych projektów wspólnego europejskiego interesu po rolę zamówień publicznych, uwzględniając bardziej strategiczne podejście w odpowiednich sektorach oraz modernizację zasad konkurencji w kontekście globalnej konkurencyjności.

Jednym z największych atutów konkurencyjnych Europy jest jednolity rynek, który umożliwia firmom rozwijanie innowacyjnych produktów i usług, wzrost oraz konkurowanie przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów. Konieczne jest pełne wykorzystanie jego potencjału poprzez nowoczesny jednolity rynek, redukcję fragmentacji i barier, promowanie łączności, rozwijanie umiejętności, wspieranie mobilności i konwergencji. Plan przewiduje również ambitną agendę redukcji biurokracji, mającą na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla firm różnej wielkości. Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca redukcji obowiązków sprawozdawczych dla firm o 25 procent musi zostać wdrożona poprzez konkretne przepisy.

Konieczne jest również nowe podejście do zasad pomocniczości i proporcjonalności. Francja i Niemcy będą wspierać ambitną, solidną, otwartą i zrównoważoną europejską politykę handlową, która pozwala na sprawiedliwe umowy handlowe, promuje interesy UE, tworzy wzajemne możliwości dostępu do rynków i zapewnia jasne warunki konkurencji z partnerami handlowymi. Unia Europejska powinna pozostać orędownikiem wielostronnego systemu handlu opartego na zasadach i działać na rzecz uczciwej konkurencji. Zdecydowane działania mają na celu pełną dekarbonizację systemów energetycznych, co zostanie osiągnięte w pełni zintegrowanym i połączonym rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu krajowych wyborów dotyczących miksu energetycznego. Takie podejście zwiększy odporność, bezpieczeństwo dostaw oraz suwerenność energetyczną.

Nasze wspólne wysiłki inwestycyjne, zarówno prywatne, jak i publiczne, muszą być proporcjonalne do naszych ambitnych celów. Zdaniem władz Francji i Niemiec trzeba uwolnić pełny potencjał naszych rynków kapitałowych. Zbyt wiele firm szukających finansowania swojego rozwoju zwraca się za Atlantyk. Zbyt wiele europejskich oszczędności jest inwestowanych za granicą, zamiast w najobiecujące europejskie start-upy. Aby zmobilizować niezbędne inwestycje, potrzeba poważnie podejść do prawdziwie zintegrowanego europejskiego rynku finansowego, z unią bankową i rynków kapitałowych w jego centrum, redukując fragmentację i zapewniając globalną konkurencyjność europejskiego sektora finansowego.

W ramach tego planu trzeba na nowo uruchomić europejski rynek sekurytyzacji, poprawić konwergencję i efektywność nadzoru nad rynkami kapitałowymi w całej UE, ujednolicić odpowiednie aspekty ram niewypłacalności korporacyjnych i prawa podatkowego, uprościć ramy regulacyjne oraz opracować prosty i skuteczny produkt inwestycyjny i oszczędnościowy dla wszystkich. Inwestycje prywatne i publiczne muszą współdziałać. Powinniśmy uczynić budżet UE adekwatnym do przyszłych wyzwań oraz dalej priorytetyzować inwestycje w wydatki transformacyjne i europejskie dobra publiczne, pracując jednocześnie nad wprowadzeniem nowych „zasobów własnych” – zgodnie z ustaleniami z 2020 roku.

23 maja 2024 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec, w ramach Trójkąta Weimarskiego, podpisali przełomowe porozumienie mające na celu zacieśnienie współpracy w zakresie tzw. Agendy Weimarskiej, której kluczowym filarem jest dyplomacja klimatyczna. Celem tej inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i dekarbonizacji, co wzmocni agendę proponowaną przez Francję i Niemcy. Agenda Weimarska zakłada wspólne dążenie do redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz modernizację infrastruktury energetycznej. Kraje Trójkąta Weimarskiego planują tworzenie wspólnych programów badawczo-rozwojowych wspierających rozwój nowych technologii ekologicznych. Promowane będą także inwestycje zwiększające efektywność energetyczną oraz rozwój transportu niskoemisyjnego. Kluczowym elementem tego planu jest również realizacja kampanii edukacyjnych i informacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród obywateli Polski, Francji i Niemiec.

Jest układ o zielonym Trójkącie Weimarskim