Spadek obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym. TGE podsumowała lipiec

3 sierpnia 2022, 13:30 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała lipiec 2022 roku. Poinformowała, że był on kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Łączne obroty energią elektryczną zmalały rok do roku o 43,9 procent, zaś analogiczny spadek dla gazu ziemnego był najwyższy od lipca roku 2016 i wyniósł 58,5 procent.

Towarowa Giełda Energii energetyka TGE
Towarowa Giełda Energii

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2022 roku 11 986 922 MWh, co oznacza spadek o 43,9 procent w stosunku do lipca 2021 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lipcu bieżącego roku na poziomie 1 125,94 zł/MWh i jest to wzrost o 241,26 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lipcu 2022 roku 1 518,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 416,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu bieżącego roku.

Gaz ziemny

TGE poinformowała, że na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2022 roku transakcje o wolumenie 6 988 288 MWh. Oznacza to spadek rok do roku o 58,5 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu wyniosła 823,85 zł/MWh, co stanowi wzrost o 346,76 zł/MWh względem czerwca 2022 roku. Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu ziemnego średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 wyniosła w lipcu bieżącego roku 743,24 zł/MWh, czyli o 272,76 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2022 roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się
w lipcu 2022 roku na poziomie 1 722 753 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 0,4 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rozliczeń Praw Majątkowych wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,64 zł/MWh i jest to spadek o 8,31 zł/MWh względem czerwca bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lipcu 2022 roku o 56,8 procent rok do roku, do poziomu 4 287 ton oleju ekwiwalentnego (toe). Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 124,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca bieżącego roku o 485,32 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 2022 roku
3 374 560 MWh, co stanowi wzrost o 66,2 procent rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 4,15 zł/MWh i stanowi to spadek
o 0,46 zł/MWh w stosunku do czerwca 2022 roku.

Towary rolno-spożywcze

W lipcu 2022 roku na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii/Jakub Sadowski

Towarowa Giełda Energii przyjmuje Kodeks Dobrych Praktyk