Eurelectric: Ile podatków w energii dla odbiorców indywidualnych?

16 czerwca 2017, 11:30 Alert

Stowarzyszenie przemysłu energetycznego Eurelectric opublikowało w ubiegłym tygodniu krótkie opracowanie, w którym prezentuje co i w jakim stopniu wpływa na cenę energii elektrycznej dla indywidualnego odbiorcy końcowego w Europie. Wynika z niego, że największy udział w cenie energii elektrycznej dla tej grupy odbiorców w UE mają podatki oraz obciążenia para-podatkowe będące efektem z decyzji politycznych.

Eurelectric w swoi opracowaniu porównuje dane z lat 2008, 2012 i 2015. Wynika z niego, że w tym okresie koszty podsektora wytwarzenia w strukturze ceny energii elektrycznej praktycznie się nie zmieniły. W 2008 wyniosły 7,6 eurocentów na kWh, w 2012 – 7,5 c/kWh, a 2015 roku 7,5 c/kWh. Udział produkcji energii w jej cenie w 2015 wyniósł 36 proc. wobec 46 proc. w 2018 roku i 39 proc. w roku 2012.

Drugi składnik ceny – koszty związane dystrybucja i przesyłem energii, od 2008 do 2015 roku wzrósł z poziomu 4,3 c/kWh do 5,4 c/kWh, czyli o 26 proc. Ich udział w cenie energii elektrycznej wyniósł w 2015 roku 26 proc. i nie zmienił się od 2008 roku
Opracowanie Eurelectric wskazuje natomiast, że najbardziej wzrósł udział oraz poziom obciążeń podatkowych i para podatkowych w cenie energii. W 2008 koszty te stanowiły te 28 proc. ceny i wynosiły 4,6 c/kWh, w 2012 r. odpowiednio 35 proc. i 6,6 c/kWh. W 2015 roku udział tych obciążeni w cenie energii sięgnął 38 proc. i wyniosły one 7,9 c/kWh.

Jeśli chodzi o Polskę, to według danych Eurelectric w 2015 roku struktura koszt w cenie energii wyglądał następująco – po 39 proc. koszty produkcji i dostarczenia energii, a 22 proc. obciążenie fiskalne i wynikające z decyzji politycznych. Nasz kraj obok Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Chorwacji i Belgii należał do państw o najniższym udziale tego typu obciążeń w cenie energii. Na drugim biegunie są Dania i Niemcy, gdzie tego typu koszty stanowiły odpowiednio 68 i 51 proc. ceny.

CIRE.pl