Akademia Kolejowa Lato 2014

20 maja, 2014 godz. 13:48

Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w inauguracyjnym seminarium Akademia Kolejowa, rozpoczynającym cykl kwartalnych spotkań o charakterze szkoleniowym z zakresu szeroko rozumianego transportu kolejowego.
Projekt Akademia Kolejowa jest realizowany przez spółkę Akson Media, przy ścisłej współpracy z wiodącymi ekspertami, praktykami branży kolejowej, którzy będą dzielić się z Państwem swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat organizacji i funkcjonowania kolei.
Dzięki uczestnictwie w cyklicznych spotkaniach, które będą odbywały się co kwartał, będziecie Państwo mieli okazję zaznajomić się z wąską i specjalistyczną wiedzą, która może pomóc uchronić organizatorów transportu kolejowego, przewoźników, operatorów, właścicieli wagonów, dostawców wyrobów i usług dla transportu kolejowego przed podejmowaniem błędnych decyzji organizacyjnych, technicznych, strategicznych i biznesowych mogących skutkować znacznymi stratami finansowymi.
Tematem pierwszego spotkania w ramach Akademii Kolejowej – Lato 2014, będzie przybliżenie jego uczestnikom negatywnych skutków prawnych i finansowych, jakie mogą stać się udziałem organizatora transportu kolejowego w kontekście wybranych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotu zamówienia na zakup, naprawę pojazdów kolejowych oraz zapisów umów na udostępnianie taboru szynowego przewoźnikom kolejowym.
Analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotów zamówienia, protokołów odbioru pojazdów szynowych za ostatnie lata, pokazuje szereg zagrożeń finansowych na jakie mogą być narażone samorządy, mogących skutkować znacznymi stratami finansowymi, w tym cofnięciem dofinasowania na zakupiony już tabor szynowy.
Także szczegółowa analiza umów zawieranych w ostatnich latach na udostępnianie, dzierżawę taboru szynowego między samorządami wojewódzkimi a przewoźnikami kolejowymi i zawarte w nich niekorzystne dla zamawiającego zapisy wskazują, iż w najbliższych latach samorządy czeka drastyczny i zupełnie nieplanowany wzrost kosztów organizacji transportu kolejowego i utrzymania pojazdów szynowych, które mogą sięgać nawet kilkunastu milionów rocznie dla każdego z województw.
Seminarium adresowane jest przede wszystkim do:
  • przedstawicieli urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za zakupy taboru szynowego,
  • przedstawicieli przewoźników kolejowym,
  • przedstawicieli producentów taboru szynowego,
  • przedstawicieli dostawców elementów i komponentów do taboru szynowego,
  • pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych,
  • osób odpowiedzialnych za konfigurację taboru kolejowego i przeprowadzenie przetargów,
  • osób odpowiedzialnych za nadzór nad budową i odbiory taboru kolejowego,
  • osób odpowiedzialnych za nadzór nad procesem eksploatacji taboru,
  • działów prawnych odpowiedzialnych za przygotowanie specyfikacji przetargowych i umów.
Dzięki udziałowi w seminarium uzyskacie Państwo wiedzę, popartą licznymi przykładami ze specyfikacji przetargowych i umów zawieranych w ostatnich latach, o zagrożeniach wynikających z nieprecyzyjnych zapisów lub braku ich egzekwowania, co może ustrzec przed destabilizacją finansową budżetów samorządowych w najbliższych latach.
Ponadto uzyskacie Państwo wiedzę i umiejętności pozwalające na lepsze, pozbawione obecnych uchybień, przygotowanie specyfikacji przetargowych i opisów przedmiotów zamówienia na zakupy taboru szynowego wraz z przykładami zapisów i wzorami dokumentów, jakie powinny się w nich znaleźć dla pełnej ochrony interesów samorządów.
Dzięki wiadomościom zdobytym podczas seminarium, będziecie mogli Państwo wdrożyć działania korygujące w obecnych modelach zarządzania procesem zamawiania, odbiorów i utrzymania taboru szynowego zakupionego z dofinansowaniem unijnym i ustrzec się przed groźbą zwrotu dofinansowania.
Przewoźnicy kolejowi eksploatujący tabor szynowy własny lub planujący jego zakup, zarówno pasażerskiego jak i towarowego, poszerzą swoją wiedzę w zakresie niuansów eksploatacyjnych i prawnych zamawiania pojazdów szynowych, odbioru i prawidłowej eksploatacji w kontekście ekonomicznym i prawnym.
Producenci taboru i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie lub dostawy wyposażenia i elementów pojazdów kolejowych, będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z zaleceniami ekspertów, które w sposób istotny podnoszą wymagania jakościowe budowy, odbioru i nadzoru nad eksploatacją pojazdów szynowych burząc niejednokrotnie dotychczasowe praktyki w tym zakresie.
Na zakończenie seminarium, każdy uczestnik otrzyma ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SEMINARIUM pt. „Skutki prawne i finansowe wybranych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotu zamówienia na zakup, naprawę pojazdów kolejowych i zapisów umów na udostępnianie taboru szynowego przewoźnikom kolejowym”, będące potwierdzeniem zdobytej wiedzy i nabytych nowych kompetencji.
Szczegółowe informacje na temat seminarium możecie Państwo uzyskać pod numerami
tel. (55) 618 20 80,
tel. kom. 887 798 960
konferencje@aksonmedia.pl
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium, uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty i przesłanie faksem zgłoszenia udziału do 21 maja 2014 roku na numer (55) 618 20 90 lub e-mailem na adres konferencje@aksonmedia.pl 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona dokonaniem wpłat.
Formularz zgłoszenia udziału w seminarium Akademia Kolejowa – semestr lato 2014
Zaproszenie do udziału w seminarium Akademia Kolejowa – semestr lato 2014
Więcej informacji o konferencjach, seminariach na stronie
www.kolej.com.pl/zapowiedzi/