Koniec słonecznego Eldorado na polskich dachach?

7 czerwca 2021, 16:15 Alert
oze fotowoltaika energetyka

Ministerstwo klimatu i środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne nowelizacji ustawy OZE. Ma ona zakładać m.in. zmianę systemu rozliczania odbiorców energii, którzy zamontują w swoich domach fotowoltaikę. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, prosumenci, a więc właściciele mikroinstalacji, którzy nabędą instalacje do pierwszego stycznia 2022 roku nie skorzystają już z systemu opustów.

Jak jest, a jak będzie?

Obecnie odbiorca i producent energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej oddaje w ciągu dnia 100 procent wyprodukowanej energii, a wieczorem odbiera 80 procent energii, którą oddał do sieci. Z jednej strony pozwoliło to odbiorcom na magazynowanie energii w sieciach, a spółkom energetycznym w czasie letnich dni pozwala to na pokrycie pojawiającego rosnącego zapotrzebowania na energię. Ten system zostanie jednak zmieniony. System ten zostanie zastąpiony przez transakcje kupna – sprzedaży energii. Jednak zakład energetyczny kupi energię po cenie, którą przedstawia Urząd Regulacji Energetyki. Cena za IV kwartał poprzedniego roku wynosiła 256,22 zł/MWh. Prosument kupi po cenie oferowanej zgodnie z obowiązującą taryfą, a więc po cenie wyższej od średniej.  W efekcie prosument względem obecnego systemu straci finansowo. Prosumenci, którzy do końca roku zamontują fotowoltaikę i uruchomią instalację do 31 grudnia, zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez 15 lat.

Argumentacja resortu

W uzasadnieniu do projektu ustawy, czytamy, że proponowana zmiana odzwierciedla również kolejny etap rozwoju rynku prosumentów. – Rosnące znaczenie prosumentów oraz ich postępujący udział w wytwarzaniu energii elektrycznej dają podstawy do stworzenia ram zapewniających im aktywną rolę w rynku energii. Wprowadzenie nowego paradygmatu na rynku energii zapewnia prosumentom dodatkowe możliwości – uprawnienie do sprzedaży energii elektrycznej. Stworzenie nowych narzędzi aktywizacji podmiotów funkcjonujących na rynku pozwoli też na zainicjowanie współpracy między najważniejszymi uczestnikami rynku energii, którymi będą w szczególności odbiorcy aktywni, w tym prosumenci oraz agregatorzy – czytamy w uzasadnieniu resortu.

System opustów zostanie zastąpiony nowymi rozwiązaniami dla prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku – Otrzymają oni bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej będzie wynosić 100 procent średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne – czytamy w uzasadnieniu resortu . Należy jednak podkreślić, że inni sprzedawcy lub agregatorzy będą mieli prawo do oferowania lepszych warunków dla prosumentów, niż te uwzględnione w projekcie ustawy.- Perspektywa rynkowego wynagrodzenia za sprzedaż całości nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wyeliminuje potrzebę obserwowanego obecnie zjawiska przewymiarowania instalacji, co wymiernie wpłynie na oszczędności w zakresie kosztów inwestycyjnych instalacji OZE, tym samym przyczyniając się do skrócenia okresu jej amortyzacji – czytamy dalej.

Bartłomiej Sawicki

Panele fotowoltaiczne mogą być w tym roku droższe nawet o 25 procent