Fundusz Trójmorza staje się faktem

6 czerwca 2019, 15:30 Alert

Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank podpisały w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza – poinformował BGK w komunikacie. Fundusz ma koncentrować się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza.

trójmorze logo

„Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Republiki Czeskiej” – napisano w komunikacie.

„Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro” – dodano. W komunikacie zaznaczono, że celem funduszu będzie realizowanie priorytetowych dla regionu projektów dotyczących zrównoważonej infrastruktury transportowej, infrastruktury energetycznej i infrastruktury cyfrowej.

„Fundusz będzie się angażować, na zasadach komercyjnych, w projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości do 100 mld euro, przy czym potrzeby regionu Trójmorza oszacowano na ponad 570 mld euro. Fundusz ma aktywizować inne źródła finansowania, takie jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne” – napisano. „Strategia inwestycyjna funduszu zakłada możliwość inwestowania w różnorodne projekty, na różnych etapach realizacji. Mogą one obejmować m.in. inwestycje typu greenfield oraz brownfield, nabywanie udziałów, uczestnictwo w spółkach celowych lub udzielanie długu podporządkowanego” – dodano. W procesie tworzenia funduszu wybrany został niezależny podmiot zarządzający funduszem oraz bank-depozytariusz.

„Jako podmiot zarządzający funduszem wybrano firmę Fuchs Asset Management, która odpowiada za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu oraz zarządzanie i dystrybucję środków funduszu. Zespół Fuchs będzie wspierany przez doradców inwestycyjnych przy wyborze i analizie potencjalnych inwestycji, przy czym decyzje inwestycyjne będą podejmowane z udziałem wyspecjalizowanych komitetów inwestycyjnych” – napisano w komunikacie. „Ponadto fundusz zamierza powołać Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. jako centralnego agenta ds. administracji i Credit Suisse (Luxembourg) S.A. jako bank-depozytariusza” – dodano.

Polska Agencja Prasowa