Enea przedstawiła wyniki za drugi kwartał 2021 roku. Zarobiła 314 mln zł netto, sprzedała więcej węgla, ale taniej

23 sierpnia 2021, 06:30 Alert
enea

Enea miała 4 778 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 730 mln zł EBITDA i 314 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2021 roku. Spółka podała też, że zysk przed opodatkowaniem wyniósł 424 mln zł, zysk netto ogółem 330 mln zł, a capex: 358 mln zł. – W obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży – podaje.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności był następujący: Wydobycie: 155 mln zł, Wytwarzanie: 288 mln zł, Dystrybucja: 319 mln zł, Obrót: -38 mln zł.

Wybrane dane operacyjne przedstawiały się następująco:

– Produkcja węgla netto: 2,3 mln ton,
– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6 TWh,
– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5 TWh,
– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,8 TWh.

W całym I półroczu przychody ze sprzedaży oraz inne dochody to 9 823 mln zł, EBITDA: 1 652 mln zł, zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 699 mln zł.

– Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w I półroczu 2021 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2020 roku): W obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży. W obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z rynku mocy. W Segmencie Ciepło i Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA. W obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku średniej ceny sprzedaży energii, zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, aktualizacji wyceny kontraktów CO2 oraz ze wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym spadku średniej ceny zakupu energii – czytamy w komunikacie spółki.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ częściowego rozwiązania rezerwy w kwocie ok. 114 mln zł, w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. Jednostkowy zysk netto za I półrocze sięgnął 507 mln zł. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK Enea za I półrocze 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 16 września 2021 roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 procent powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.

ISB News/Michał Perzyński