Rusza drugi konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA

17 grudnia 2019, 16:00 Alert

3 lutego 2020 r. ruszy nabór wniosków w drugim już konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Budżet konkursu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych.

Fot. Gaz-System

INGA jest w branży gazownictwa synonimem pracy nad innowacjami, mającymi zmienić oblicze tego segmentu gospodarki w Polsce i wypromować go na tle globalnych konkurentów. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje takie obszary tematyczne jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów.

– Jest to kolejny, realizowany przez NCBR konkurs, którego założeniem jest współpraca nauki i biznesu. Tym ważniejsza, że konieczna w planie przechodzenia naszej gospodarki na czystą energię. To właśnie taka kooperacja daje szansę na przełomowe odkrycia, które wdrożone do przemysłu, znacząco wpłyną na jej innowacyjność – podkreślił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Wspólne Przedsięwzięcie realizowane z dwoma tak dużymi i znaczącymi podmiotami z branży przyczyni się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności sektora na rynku globalnym, a z pewnością wpłynie na przyspieszenie wdrażania innowacji w obszarze gazownictwa. Patrzymy na zagadnienie kompleksowo – ważnym celem programu jest również zmniejszenie negatywnego oddziaływania branży energetycznej na środowisko – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zaawansowane projekty badawcze

Nabór w konkursie rozpocznie się 3 lutego, a zakończy 6 lipca 2020 r. Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów). Konkurs podzielony jest na dwie rundy (dwu i trzymiesięczną). Budżet konkursu wynosi 311 milionów złotych, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz Gaz-System SA. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim.

– Pierwszy konkurs INGA był dla wszystkich zaangażowanych firm i instytucji swoistym pilotażem. W jego wyniku wyłoniono projekty B+R istotne dla rozwoju branży oil&gas. W wyniku pierwszego konkursu zidentyfikowaliśmy także szereg możliwych usprawnień, które wprowadzono do procedury drugiego konkursu, by Wspólne Przedsięwzięcie INGA stawało się coraz bardziej efektywnym narzędziem współpracy nauki z przemysłem. Zależało nam na zwiększeniu liczby adresatów oferty konkursowej – skomentował Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – W przypadku PGNiG z programu INGA po pierwszym konkursie pozytywnie zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 9 projektów na łączną kwotę 82 mln zł. Bardzo liczymy na więcej ciekawych innowacyjnych projektów w drugiej edycji – dodał Łukasz Kroplewski.

W ramach pierwszej edycji Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanych jest 12 innowacyjnych projektów, na łączną kwotę ponad 90 milionów złotych. To m.in. prace nad koncepcją poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy też prace nad rozwijaniem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów. INGA to także badania nad rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi tłumienie hałasu z obiektów gazowniczych oraz nowatorskie metody diagnozowania gazociągów.

– Wspólne Przedsięwzięcie daje możliwość opracowania innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez nas działalności – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM. To również szansa dla Spółki na rozszerzenie współpracy w zakresie działalności B+R ze środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że w ramach kolejnego konkursu zgłoszone projekty dobrze wpiszą się w potrzeby branży gazowniczej – dodał prezes Stępień.

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 3 lata. Całościowy budżet Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to 400 milionów złotych.

NCBR