Innowacyjność z podpisem prezydenta (RELACJA)

27 listopada 2017, 07:30 Innowacje

Podpisanie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej było pretekstem do spotkania 24 listopada 2017 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Otoczenie prawne podąża za potrzebami rynku

W praktyce jest to zmiana umożliwiająca rozwój innowacyjnych technologii i wspieranie badań. Prezydent Andrzej Duda powiedział w trakcie uroczystości, że Polska wchodzi dzięki tej ustawie w „trzecią erę” i będzie budować innowacyjną gospodarkę w oparciu o nowoczesne ramy prawne.

W spotkania z przedstawicielami nauki i administracji Prezydent powiedział – „podpisałem przed momentem (…) przygotowaną przez Pana Premiera i jego współpracowników, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów drugą ustawę innowacyjną, która rzeczywiście oznacza już wypłynięcie tych procesów badawczo-rozwojowych na szerokie wody, jeżeli chodzi o ułatwienia ze strony państwa, jeżeli chodzi o budowanie środowiska dogodnego dla rozwoju innowacji. Bo tym razem ulgi podatkowe będą na poziomie 100, a dla centrów badawczo-rozwojowych nawet 150 proc. kosztów poniesionych w związku z badaniami i rozwojem. Oznacza także poszerzenie katalogu tych działań, które są uważane za działania badawczo-rozwojowe.”

Odwaga inwestycyjna start-upów

Ulgi podatkowe sięgające nawet 150% w instytutach badawczych i wsparcie dla start-upów „firm z największą odwagą inwestycyjną” zdaniem Andrzeja Dudy spowodują, że Polska gospodarka będzie stawać się bardziej konkurencyjna. Przełoży się to na wyższe pensje, które będą efektem wytwarzania produktów obłożonych wysokimi marżami. Andrzej Duda powiedział – „Żeby Polska budowała swój potencjał nie na taniej sile roboczej, nie na tym, że nasza produkcja jest tania, bo mamy w Polsce niskie wynagrodzenia. Chcemy mieć w Polsce wysokie wynagrodzenia, ponieważ będziemy produkowali dobra, towary wysoko przetworzone o niezwykle wysokich walorach technologicznych, które będą tak konkurencyjne w przestrzeni światowej, rynkowej, że konkurując z najlepszymi, będą dawały możliwości dynamicznego rozwoju gospodarki. To na tym właśnie najbardziej nam zależy”. Jak zaznaczył Prezydent Andrzej Duda miejsce podpisania dokumentu nie było przypadkowe. CEZAMAT podlegający pod Politechnikę Warszawską to centrum, w którym „w laboratoriach, które zostały niedawno oddane do użytku. Tutaj, w centrum, które jest nie tyle centrum badawczym, ile raczej wdrożeniowym. A więc tu następuje właściwie ten końcowy etap, gdy wynalazek jest badany i wdrażany po to, żeby mógł ulec ostatecznej komercjalizacji”. W uroczystości brał udział także minister nauki Jarosław Gowin. Treść ustawy można pobrać tutaj.

Najważniejsze założenia

Według wymienianych przez Kancelarię Prezydenta najważniejszych założeń „drugiej ustawy o innowacyjności” są:

 • zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
 • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (badania i rozwój),
 • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
  wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
 • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,
 • wprowadza możliwość korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek,
 • zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą,
  umożliwia tworzenie przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi),
 • zapewnia MNiSW instrumenty prawne do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów).

BiznesAlert.pl/Kancelaria Prezydent RP