Inwestorzy grożą zablokowaniem przejęcie Kopalni Brzeszcze przez Tauron

21 października 2015, 14:59 Energetyka

Wydarzenia jakie mają miejsce zarówno wokół Spółki Tauron Polska Energia S.A., jak i całej branży energetycznej oraz górniczej, od dawna spotykają się ze stanowczą krytyką uczestników rynku finansowego, w tym m.in. inwestorów indywidualnych, którzy nabywali akcje niektórych spółek należących do Skarbu Państwa w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Dowodem złego odbioru polityki Skarbu Państwa może być zachowanie akcji tych spółek. Większość z nich od miesięcy traci na wartości. Inwestorzy stanowczo sprzeciwiają się tak dalekiej ingerencji Skarbu Państwa w spółki publiczne – informuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

„Nie można najpierw przekonywać inwestorów do zakupu akcji takich spółek, by później traktować je jak swoją własność. Skarb Państwa musi zrozumieć, jakimi prawami rządzi się rynek kapitałowy” – mówi Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Między innymi właśnie dlatego Stowarzyszenie zamierza bacznie przyglądać się wszelkim decyzjom spółek energetycznych w zakresie inwestycji w branżę górniczą. Z tego też względu oczekuje wyjaśnień od Zarządu Tauronu Polska Energia S.A. w sprawie planowanej inwestycji w Kopalnię Brzeszcze.

„Liczymy, że Zarząd niezwłocznie ustosunkuje się do pytań i uwag przekazanych przez Stowarzyszenie” – dodaje Piotr Cieślak.

Akcjonariusze mniejszościowi mogą zablokować emisję

W ocenie Stowarzyszenia sprawa emisji nie jest jeszcze przesądzona. Główny akcjonariusz powinien mieć świadomość, że decyzja musi być podjęta większością co najmniej 4/5 głosów. Zatem istotną rolę w ostatecznej decyzji odegrać mogą przede wszystkim akcjonariusze mniejszościowi Spółki. W przypadku natomiast jeśli dojdzie do przejęcia aktywów Kopalni Brzeszcze, a warunki operacji będą wzbudzać uzasadnione wątpliwości, w ocenie SII akcjonariusze mniejszościowi powinni podjąć działania zmierzające do powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, który mógłby dokonać szczegółowej oceny tej inwestycji, w tym w szczególności oceny, czy operacja przeprowadzona na warunkach uzgodnionych przez Zarząd jest korzystna dla Spółki.

SII planuje udział w NWZ Tauronu

Stowarzyszenie planuje udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 listopada 2015 r. Zachęca także wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu i deklaruje gotowość reprezentacji akcjonariuszy podczas obrad w roli ich pełnomocnika.

Osoby, które chcą uczestniczyć w obradach NWZ Tauronu, zarówno jeśli planują udział osobisty, jak i przez pełnomocnika, muszą dokonać rejestracji w tym Walnym Zgromadzeniu. W tym celu wymagane jest złożenie w biurze maklerskim, które prowadzi rachunek papierów wartościowych inwestora, dyspozycji wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu najpóźniej do 26 października 2015 roku. Realizacja takiej dyspozycji jest możliwa telefonicznie lub w POK (niektórzy brokerzy umożliwiają dodatkowo rejestrację online z poziomu rachunku maklerskiego) i wiąże się z opłatą, jednak jej wysokość nie jest wysoka i zazwyczaj nie przekracza 30-50 zł (wysokość opłaty różni się w zależności od biura maklerskiego).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu może być udzielone w postaci elektronicznej lub na piśmie.

W pierwszym przypadku, po zarejestrowaniu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej do 6 listopada 2015 roku do godz. 14:00  o udzielonym pełnomocnictwie należy zawiadomić Spółkę Tauron, wysyłając wiadomość na adres mailowy walnezgromadzenie@tauron.pl, wskazując w niej dane kontaktowe akcjonariusza i pełnomocnika, a także dołączając skan podpisanego pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo, jeśli pełnomocnictwo udzielane jest Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, prosimy o dołączenie adresu interwencje@sii.org.pl jako adresata DW wiadomości mailowej wysyłanej Spółce Tauron (wówczas będziemy wiedzieli, że zostało udzielone SII pełnomocnictwo).