Jest polska strategia wodorowa. Ma być autostrada wodorowa

10 grudnia 2021, 07:15 Alert

Polska strategia wodorowa została opublikowana w dzienniku ustaw. Zakłada cele rozwoju rynku wodoru do 2030 i 2040 roku, w tym opracowanie studium autostrady wodorowej z Północy na Południe kraju.

Wodór. Źródło: freepik.com
Wodór. Źródło: freepik.com

Strategia określa 44 działania mające umożliwić realizację jej celu, jakim jest produkcja wodoru na skalę przemysłową oraz łańcucha wartości jej towarzyszącego. – Strategia wspiera wszelkie metody produkcji wodoru nisko- i zeroemisyjnego ze wskazaniem na: proces elektrolizy wody, technologię zgazowania, fermentacji lub pirolizy biomasy, reforming parowy biogazu, reforming parowy biometanu, zgazowanie, termiczne przetwarzanie lub pirolizę odpadów, gazy odpadowe, reforming parowy węglowodorowych z wykorzystaniem technologii wychwytywania i magazynowania CO2 (CCS/CCU), zgazowanie węgla z wykorzystaniem technologii CCS/CCU, technologii IGCC oraz IGFC – wylicza resort klimatu.

Strategia zakłada wśród wspomnianych działań opracowanie studium wykonalności rurociągu na wodór północ-południe zwanego w dokumencie „autostradą wodorową”. Jest także „zbadanie istniejącej infrastruktury gazowej pod kątem możliwości zatłaczania wodoru i przesyłu mieszanin wodoru z gazem”.

Strategia wodorowa wyznacza także cele do 2030 roku:

  • Zainstalowana moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru: 50 MW do 2025 roku i 2 GW do 2030 roku;
  • Liczba dolin wodorowych: co najmniej 5;
  • Liczba będących w użyciu autobusów wodorowych: 100-250 do 2025 roku i 800-1000 do 2030 roku;
  • Liczba stacji wodoru: min. 32  do 2025 roku;
  • Zawarcie Porozumienia na rzecz budowy gospodarki wodorowej (zawarte 14 października 2021 roku);
  • Stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych;
  • Utworzenie Centrum Technologii Wodorowych.

Cały dokument jest dostępny w Monitorze Polskim.

Wojciech Jakóbik