JSW przedstawiła wyniki za pierwsze półrocze. Spółka chce zaktualizować strategię

23 sierpnia 2019, 09:15 Alert

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku. Spółka poinformowała też, że chce zaktualizować strategię rozwoju.

fot. Dawid Lach
fot. Dawid Lach

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 76,6 mln zł do 135,5 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 114 mln zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł 188,2 mln zł wobec 446 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 146,1 mln zł. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że zysk EBITDA wyniósł 442,3 mln zł wobec 631 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 360,9 mln zł. EBITDA skorygowana o one-offy wyniosła 586,3 mln zł. Przychody grupy JSW spadły do 2,21 mld zł z 2,42 mld zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku. Po pierwszym półroczu 2019 r. JSW ma 536,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 1.078 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy JSW spadła do 1.171,1 mln zł z 1.767,1 mln zł w I półroczu 2018 roku.

Gawęda: potrzebna „mapa drogowa” wejścia JSW w koncesje i aktywa Prairie Mining

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (m.in. nagrodę jednorazową w wysokości 136,1 mln zł) spadła do 1.326,4 mln zł z 2.019,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Węgiel wyniosła 930,6 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 1.526,4 mln zł. EBITDA segmentu Koks wyniosła 188,9 mln zł wobec 167,6 mln zł w I połowie 2018 roku. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 93,8 mln zł, wobec 79,5 mln zł przed rokiem. Przychody spadły do 4,7 mld zł zł z 4,9 mld zł w I półroczu 2018 roku, głównie z powodu niższych przychodów ze sprzedaży węgla o 186,3 mln zł, tj. o 7,0 proc. Na spadek przychodów ze sprzedaży węgla decydujący wpływ miał niższy o 13,2 proc. wolumen sprzedaży, przy wyższej o 7,8 proc. średniej cenie sprzedaży węgla.

Wyniki JSW w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł)

Wybrane dane II kw. 2019 r. Kons. Różnica r/r q/q I półr. 2019 r. rdr
Przychody 2 208,8 2 213,1 -0,2% -8,8% -11,2% 4 696,9 -4,8%
EBITDA 442,3 360,9 22,6% -29,9% -39,3% 1 171,1 -33,7%
EBIT 188,2 146,1 28,8% -57,8% -62,9% 695,8 -50,2%
Zysk netto j.d. 133,3 110,5 20,6% -58,9% -66,9% 536,2 -50,3%
Marża EBITDA 20,0% 16,3% 3,69 -6,02 -9,27 24,93% -10,88
Marża EBIT 8,5% 6,6% 1,91 -9,89 -11,88 14,81% -13,52
Marża netto 6,0% 5,0% 1,03 -7,34 -10,16 11,42% -10,43

Wolumen produkcji węgla w I półroczu 2019 roku wyniósł 7,0 mln ton, tj. 11,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Produkcja węgla koksowego spadła do 4,9 mln ton z 5,8 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego nie zmieniła się rdr i wyniosła 2,1 mln ton.

Grupa JSW sprzedała do odbiorców zewnętrznych w I półroczu 4,6 mln ton węgla (spadek o 13,2 proc. rdr), w tym 2,9 mln ton węgla koksowego i 1,7 mln ton węgla energetycznego. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła 1,6 mln ton (spadek o 5,9 proc. rdr). W okresie styczeń-czerwiec 2019 roku średnia cena węgla wzrosła o 7,8 proc. rdr. Średnia cena sprzedaży węgla koksowego JSW wyniosła 700,53 zł za tonę (wzrost o 4,2 proc. rdr). Cena węgla energetycznego wzrosła o 15,9 proc. rdr do 272,36 zł za tonę, a cena koksu wzrosła o 6,6 proc. rdr do 1.148,94 zł.

Dane operacyjne JSW w drugim kwartale (wg wyliczeń PAP Biznes) i w całym pierwszym półroczu 2019

Dane operacyjne 2 kw. 2019 r. 2 kw. 2018 r. Zmiana % 1 półr. 2019 r. 1 półr. 2018 r. Zmiana %
Węgiel
Produkcja (mln ton) 3,5 3,8 -7,9% 7 7,9 -11,4%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,5 2,8 -10,7% 4,9 5,8 -15,5%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1 1 0,0% 2,1 2,1 0,0%
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,2 3,6 -11,1% 6,8 7,6 -10,5%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,5 2,6 -3,8% 5,1 5,5 -7,3%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 0,7 1 -30,0% 1,7 2,1 -19,0%
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1,1 1,1 0,0% 2,2 2,3 -4,3%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,1 1,1 0,0% 2,2 2,3 -4,3%
Węgiel do celów energet. (mln ton)
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,1 2,5 -16,0% 4,6 5,3 -13,2%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,4 1,5 -6,7% 2,9 3,2 -9,4%
Węgiel energetyczny (mln ton) 0,7 1 -30,0% 1,7 2,1 -19,0%
Koks
Produkcja (mln ton) 0,9 1 -10,0% 1,7 1,9 -10,5%
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,8 0,9 -11,1% 1,6 1,7 -5,9%

Gotówkowy koszt wydobycia tony węgla w ujęciu jednostkowym w pierwszym półroczu wyniósł 447,38 zł za tonę, co oznacza wzrost o 25,3 proc. rok do roku, na co wpłynęły wyższe o 11 proc. nakłady na produkcję węgla, przy niższej o 11,4 proc. produkcji węgla netto. Wpływ zastosowania MSSF 16 na jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia wyniósł minus 11,05 zł/t. Z kolei gotówkowy koszt produkcji koksu w pierwszym półroczu wyniósł 172,97 zł za tonę i był o 18,1 proc. wyższy niż przed rokiem, na co wpłynęły wyższe o 8,6 proc. nakłady na produkcję koksu i niższy wolumen wyprodukowanego koksu do sprzedaży o 0,2 mln ton, tj. 10,5 proc. W samym II kwartale jednostkowy mining cash cost wyniósł 464,98 zł/t (wzrost o 10,6 proc. rdr), a cash conversion cost 174,85 zł/t (wzrost o 13,6 proc. rdr).

Wyniki finansowe wg obszarów działalności, wg wyliczeń PAP Biznes (dane w mln zł)

Wyniki w segmentach 2 kw. 2019 r. 2 kw. 2018 r. Zmiana % 1 półr. 2019 r. 1 półr. 2018 r. Zmiana %
Segment węglowy
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 172,7 1 258,7 -6,8% 2 492,20 2 678,50 -7,0%
Zysk operacyjny segmentu 172,4 253,0 -31,9% 524,8 1 233,00 -57,4%
Amortyzacja 216,5 147,3 47,0% 405,8 293,4 38,3%
EBITDA 388,9 400,3 -2,8% 930,6 1 526,40 -39,0%
Segment koksowy
Sprzedaż od odbiorców zewn. 969,2 1 099,7 -11,9% 2 070,80 2 129,60 -2,8%
Zysk operacyjny segmentu 37,7 87,0 -56,7% 137,9 117,9 17,0%
Amortyzacja 25,6 24,9 2,8% 51 49,7 2,6%
EBITDA 63,3 111,9 -43,4% 188,9 167,6 12,7%
Pozostała działalność
Sprzedaż od odbiorców zewn. 66,9 64,5 3,7% 133,9 125,4 6,8%
Zysk operacyjny segmentu 24,2 17,6 37,5% 51,9 47,9 8,4%
Amortyzacja 21,3 16,0 33,1% 41,9 31,6 32,6%
EBITDA 45,5 33,6 35,4% 93,8 79,5 18,0%

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 823,8 mln zł. Nakłady na inwestycje rzeczowe w jednostce dominującej wyniosły 716,3 mln zł. Przepływy operacyjne grupy JSW w I półroczu sięgnęły 971,4 mln zł wobec 1.804,2 mln zł rok wcześniej. Na koniec czerwca spółka dysponowała 1,3 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA wyniósł na koniec czerwca minus 0,42x.

JSW chce zaktualizować strategię rozwoju

Celem Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest rewizja strategii rozwoju z uwzględnieniem spółek zależnych – podała JSW w prezentacji wynikowej. Spółka poinformowała, że priorytetem w kolejnych latach będzie utrzymanie dotychczasowych oraz zabezpieczenie nowych koncesji wydobywczych, a także ich ekonomicznie uzasadnione udostępnienie. Celem JSW będzie też osiąganie synergii z posiadanych aktywów.

„Aktywa JSW posiadają istotny potencjał w budowaniu wartości firmy. Wdrożenie skutecznych rozwiązań aktywujących wszystkie możliwe synergie w ramach grupy pozwolą na osiągnięcie lepszych wyników oraz skuteczną realizację celów operacyjnych (PBSz, JZR Rozwój, Strategia Zakupowa, Informatyzacji, Transportu, Standaryzacja, Programy Efektywnościowe i Pracownicze)” – napisano. Spółka chce też zbudować mocną pozycję płynnościową przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb rozwojowych.

„Budowanie mocnej pozycji płynnościowej z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych JSW i oczekiwań interesariuszy to konsensus, jaki przedstawimy w aktualizowanej strategii. Zarządzanie ryzykami oraz ich mitygowanie we wszystkich obszarach działalności zapewnią funkcjonowanie spółki w okresie spowolnienia gospodarczego” – napisano w prezentacji. Wśród istotnych dla strategii elementów JSW wymienia także bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska i zasobów naturalnych, R&D oraz relacje ze stroną społeczną i pracownikami.

Polska Agencja Prasowa