Koalicja i opozycja w Sejmie zgodnie o projekcie ustawy terminalowej

6 czerwca 2018, 15:30 Alert
Terminal LNG
Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Projekt ustawy „terminalowej” gotowy do głosowania. Dziś we wczesnym godzinach popołudniowych w Sejmie, w konstruktywnej atmosferze, odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy „terminalowej”.

Projekt wprowadza do tej ustawy nowe przepisy konieczne dla specyfiki projektu Baltic Pipe i połączenia przesyłowego na obszarze Danii. A także zmiany konieczne dla rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu im. Lecha Kaczyńskiego do przepustowości 7,5 mld m.sześc. A więc inwestycji koniecznych dla realizacji polityki bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu. Proponowane sa też konieczne zmiany w innych ustawach. M.in. w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Konstruktywne pierwsze czytanie i cała procedura

Poseł Anna Paluch przedstawiła sprawozdanie z pierwszego czytania zakończonego 4 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji ds Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji ds Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z wnioskiem o uchwalenie projektu ustawy.

Wśród zaproponowanych i przedłożonych w drugim czytaniu zmian znalazły się m.in. dokładna definicja terminalu w Świnoujściu wraz z obiektami, urządzeniami, sieciami i instalacjami służącymi do jego budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki, w szczególności wraz z obiektami sieci gazowej, sieciami i przyłączami elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, infrastrukturą drogową lub kolejową, nabrzeżami, placami składowymi, obiektami magazynowymi, budynkami produkcyjnymi, montowniami lub wytwórniami. Uzupełniono zakres działań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście o budowę odpowiedniej infrastruktury portowej, a także infrastruktury „umożliwiającej zamontowanie instalacji do przesyłu gazu i poboru wody z morza, wraz z urządzeniami do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym”. Doprecyzowano zadania spółki Polskie LNG SA w zakresie budowy lub przebudowy terminalu oraz budowy zasilanej paliwem gazowym jednostki kogeneracji w Świnoujściu wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi.

Bez agresji i sporów politycznych

W wystąpieniach klubowych PiS, PO, „Kukiz15”, Nowoczesna i PSL oraz koła poselskiego „Wolni i Solidarni” posłowie zgodnie podkreślali koieczność uchwalenia nowelizcji ustawy „terminalowej” jako aktu o zasadniczym znaczeniu dla narodowego bezpieczeństwa energetycznego. Wystąpienia klubowe były ściśle merytoryczne, prawie bez akcentów sporów politycznych. Do obecnego w Sejmie na drugim czytaniu ministra Piotra Naimskiego skierowano szereg merytorycznych pytań. M.in. o ewentualne zagrożenia terminu wykonania projektu Baltic Pipe. Minister Naimski wyjaśnił, że harmonogram tego projektu jest realizowany terminowo i nie ma żadnych zagrożeń. Obiekt będzie oddany zgodnie z planem, jesienią 2022 r. Poseł Sławomir Nitras (PO) pytał o komercjalizację, a Piotr Naimski wyjaśnił, że w sektorze gazu komercjalizacja oznacza dywersyfikację i konkurencyjność dostawców. To będzie zapewnione – dostawy gazu od firm wydobywających gaz z szelfu norweskiego na Morzu Północnym, dostawy LNG z Kataru i Stanów Zjednoczonych. W taryfie przesyłowej będzie wzrost cen, ale nie będzie to obciążało odbiorców końcowych.

Wyjasnienia ministra Naimskiego

Minister wyjaśnił, że bezpieczeństwo energetyczne nie odnosi się do sytuacji wyjątkowych ( jak powiedział jeden z posłów opozycji), ale jest wymogiem stałym, musi być zapewnione jako codzienność. Co do przyszłości projektu Geo-Metan – nie jest zagrożony przez politykę gazową. PGNiG bierze pod uwagę rozwój tego projektu.

Co do obszaru gospodarki nieruchomościami – minister wyjaśnił, że skala niezbędnych wywłaszczeń zależy od ostatecznego planu inwestycji liniowych, natomiast odszkodowania będą przysługiwały tylko prywatnym właścicielom wywłaszczanych nieruchomości, właściciel państwowy ich nie otrzyma. Projekt przewiduje drogę sądową dla właścicieli wywłaszczanych dóbr – wyjaśnił Naimski posłowi Nitrasowi.

Co do przyszłości elektrowni gazowych – będą one pewnym uzupełnieniem systemu generowania energii elektrycznej (moc 1,5 GW). Przewidziane są jako rezerwa dla morskiej energetyki wiatrowej. Minister podkreślił, że „w perspektywie 30 lat podstawą elektroenergetyki w Polsce będzie węgiel”.

Trzecie czytanie i głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw odbędzie się jeszcze na bieżącym posiedzeniu Sejmu w bloku głosowań.

Teresa Wójcik