Kolarska-Bobińska: Projekty wspólnego interesu wzmocnią bezpieczeństwa energetyczne naszego kraju

14 października 2013, 13:33 Energetyka

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj listę projektów energetycznych, które otrzymają status „Projektów wspólnego interesu” (‘Project of Common Interest’, PCI). Wybrane projekty będą traktowane w sposób priorytetowy i będą miały możliwość otrzymania dodatkowego finansowania ze środków unijnych. Z 750 zgłoszonych projektów status ten otrzymało 248. Z polskich projektów dotyczących elektryczności, ropy i gazu wybrano aż dwanaście. Projekty te będą miały ogromne znaczenie dla Polski.
Wskazane przez KE projekty będą mogły skorzystać z przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń i usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne oraz uzyskać dostęp do wsparcia finansowego dzięki instrumentowi „Łącząc Europę”, w ramach którego przeznaczono 5,85 mld euro na potrzeby transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w okresie 2014-2020.

W ocenie KE dzięki tej inicjatywie projekty tego typu zostaną one szybciej zrealizowane i będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Jednocześnie realizacja projektów ułatwi państwom członkowskim zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli im na zdywersyfikowanie źródeł energii i przyczyni się do zakończenia izolacji energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również gotowość sieci do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.

– Musimy dopilnować, by nasze ograniczone środki zostały mądrze wykorzystane a unijne pieniądze trafiły tam, gdzie przysporzą europejskim konsumentom największych korzyści – powiedział komisarz ds. energii Günther Oettinger komentując inicjatywę KE. – Mamy również nadzieję, że ta lista projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej i korzyści związane z ich realizacją, przyciągną większą liczbę inwestorów – dodał.

Na liście znalazło się 140 projektów z dziedziny przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, około 100 projektów z dziedziny przesyłu gazu, jego magazynowania i LNG, oraz kilka projektów dotyczących ropy naftowej i inteligentnych sieci.
Projekty te będą mogły skorzystać z szeregu udogodnień:

  •  procedury w zakresie planowania i przyznawania pozwoleń zostaną przyspieszone (nieprzekraczalny termin trzech i pół roku);
  • jeden właściwy organ krajowy będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenie;
  • promotorzy projektów i władze będą obciążone mniejszymi kosztami administracyjnymi ze względu na usprawnienie procedur oceny oddziaływania na środowisko, z poszanowaniem wymogów prawa unijnego;
  • zwiększy się przejrzystość oraz udział społeczeństwa;
  • zwiększy się widoczność i atrakcyjność dla inwestorów dzięki wzmocnionym ramom regulacyjnym, zgodnie z którymi koszty będą przyporządkowywane państwom, które czerpią największe korzyści z realizacji projektu;
  • możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Będzie to miało kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu niezbędnych środków prywatnych i publicznych, a ewentualne dofinansowanie będzie można otrzymać już w 2014 r.

Na liście znalazł się między innymi projekt budowy mostu energetycznego Polska – Litwa, a także połączenia transgraniczne 380 kV Eisenhüttenstadt – Plewiska i linii 400 kV Krajnik – Byczyna. Wśród wybranych przez KE projektów jest też przebudowa linii Krajnik – Vierraden i Mikułowa – Świebodzice , a także budowa elektrowni szczytowo – pompowej Młoty. Na wsparcie mogą liczyć też projekty interkonektorów gazowych z Czechami (Libhoš – Hat – Kedzierzyn) oraz Słowacją i powiązanych z nimi nowych gazociągów przesyłowych budowanych na terenie naszego kraju. Na liście znalazły się także projekty Baltic Pipe (połączenie gazowe z Danią) oraz planowany interkonektor gazowy z Litwą, a także rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu oraz zwiększenie mocy przesyłowych w punktach wejście gazociągu jamalskiego (Lwówek i Włocławek).
– Projekty wspólnego interesu wzmocnią bezpieczeństwa energetyczne naszego kraju. Są nam bardzo potrzebne. To też sukces negocjacyjny – stwierdziła prof. Lena Kolarska-Bobińska, która opiniowała raport dotyczący transeuropejskiej infrastruktury energetycznej z ramienia Europejskiej Partii Ludowej.

– Uzyskaliśmy między innymi wsparcie UE dla budowy gazociągu Północ-Południe łączącego LNG-Świnoujście z Chorwacją. W przyszłości może to oznaczać, że Polska nie będzie już zakładnikiem Gazpromu – dodała posłanka Kolarska-Bobińska.

Poparto również wiele projektów dotyczących energii elektrycznej, w tym między innymi ukończenie mostu energetycznego Polska-Litwa. Projekty te pomogą w stworzeniu międzynarodowej infrastruktury elektrycznej.

Na liście znalazł się też projekt rozszerzenia gazociągu Odessa-Brody prowadzącego do Płocka przez Lubelszczyznę. Po zakończeniu tej rozbudowy Polska będzie mogła przyjmować dostawy ropy z regionu Morza Czarnego, przede wszystkim z Azerbejdżanu.

Aby projekt został umieszczony na liście, jego realizacja musiała przynieść znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, przyczynić się do integracji rynku i wzrostu konkurencyjności, poprawić bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć emisje CO2.

Komisja zapowiada jednocześnie, że będzie uważnie monitorować wdrażanie środków w zakresie przyznawania pozwoleń i realizacji projektów. Ponadto lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania będzie aktualizowana co dwa lata w celu uwzględnienia nowych projektów, których realizacja okaże się konieczna i usunięcia tych, które się zdezaktualizowały.

CIRE.PL