Komisja pozywa do Trybunału Polskę i Słowenię za niewdrożenie przepisów w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych

29 kwietnia 2015, 12:57 Alert
Power socket

(Komisja Europejska)

Komisja Europejska kieruje Polskę i Słowenię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia przepisów UE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy UE, które powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2014 r., mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko lub zmniejszanie wpływu tego szybko rozrastającego się strumienia odpadów. Zasady te są „przekształceniem” poprzedniej dyrektywy WEEE i zawierają kilka nowych lub znacznie zmienionych przepisów. Żadne z wymienionych państw członkowskich nie wprowadziło ani tych nowych, ani znacznie zmienionych przepisów.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 71 610 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów. W przypadku SłoweniiKomisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 8 408,4 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła różne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 120 decyzji, w tym 38 uzasadnionych opinii i 6 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja zamyka też pewną liczbę spraw, w których przypadku kwestie sporne dotyczące zainteresowanych państw członkowskich zostały rozwiązane bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.
Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.