Komisja przeznacza 63,8 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska w UE

26 stycznia 2016, 14:15 Alert
UniaEuropejskaFlaga

(Komisja Europejska)

Nowe fundusze w ramach programu LIFE umożliwią przeznaczenie ponad 1 mld euro na realizację planów ochrony środowiska w całej UE.

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy 63,8 mln euro na pierwsze w historii „projekty zintegrowane”, które mają być finansowane w ramach programu LIFE na rzecz środowiska. „Projekty zintegrowane” zostały wprowadzone, aby zwiększyć skalę wdrożenia przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz skuteczność finansowania planów opracowanych na szczeblu regionu, kilku regionów lub kraju. Całkowity budżet tych sześciu wybranych projektów to 108,7 mln euro, w tym 63,8 mln euro dofinansowania z funduszy unijnych. W ich ramach wpierane i koordynowane będą inwestycje o wartości mogącej przekroczyć 1 mld euro, przy czym finansowanie uzupełniające pochodzić będzie z unijnych funduszy rolnych i strukturalnych, jak również funduszy krajowych i prywatnych. Środki te zostaną przeznaczone na projekty w Belgii, Niemczech, Włoszech, Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Główną cechą tych projektów jest stosowane w nich wszechstronne podejście, które zapewnia zaangażowanie wielu zainteresowanych stron oraz propaguje pozyskiwanie co najmniej jednego innego źródła finansowania, ze środków unijnych, krajowych bądź prywatnych. Zintegrowane projekty programu LIFE wprowadzono, by wspomóc państwa członkowskie w przestrzeganiu kluczowych przepisów unijnych w czterech obszarach: Przyroda, Woda, Powietrze oraz Odpady.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdził: „To przykład inwestowania funduszy europejskich bezpośrednio w poprawę jakości życia obywateli.Aby jak najlepiej sprostać głównym wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska i zdrowia, takim jak zanieczyszczenie powietrza i wody czy utrata różnorodności biologicznej, wszystkie działania w ramach obecnej polityki należy ukierunkować na realizację tych samych celów.Właśnie temu posłużą projekty zintegrowane”.

Projekty zintegrowane w Belgii, Finlandii i we Włoszech przyczynią się do ochrony przyrody w Europie, na znacznie szerszą skalę niż dotychczas. Projekty dotyczące ochrony przyrody dysponują łącznym budżetem w wysokości 56,3 mln euro, z czego 33,3 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Służyć będą ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania – na potrzeby zarządzania chronionymi obszarami sieci Natura 2000 – około 393 mln euro finansowania uzupełniającego, w przypadku inwestycji w infrastrukturę pochodzącego z innych dostępnych funduszy unijnych.

Projekty zintegrowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii przyczynią się do wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczach, natomiast projekt w Polsce wesprze realizację regionalnego programu ochrony jakości powietrza. Te trzy projekty dysponują łącznym budżetem w wysokości 52,4 mln euro, z czego 30,4 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Służyć będą ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania finansowania uzupełniającego w wysokości mogącej przekroczyć 1 mld euro.