Kopalnia Australijczyków w Polsce ma być rekordowo tania

15 marca 2017, 10:30 Alert
dębieńsko
fot. Prairie Mining Limited

Prairie Mining Limited (Prairie, Spółka) publikuje wyniki Studium ewaluacyjnego (Scoping Study) dla swej inwestycji w Dębieńsku na Górnym Śląsku.

Wyniki potwierdzają potencjał techniczny i ekonomiczny inwestycji w budowę kopalni w Dębieńsku, która na długie lata może stać się znaczącym producentem wysokiej jakości węgla koksującego. Dzięki zasobom węgla oszacowanym wg standardu JORC na 301 mln ton będzie to przedsięwzięcie o światowym znaczeniu.

Studium ewaluacyjne wykazało średni koszt operacyjny na poziomie 47 USD/t przy ustabilizowanej produkcji. Będzie to najniższy koszt produkcji węgla koksującego dostarczanego na rynki w Europie Środkowej uznane przez Prairie za docelowe.

Dzięki zastosowaniu światowych standardów w projektowaniu i zarządzaniu kopalnią średnia EBITDA zakładu przy ustabilizowanej produkcji wyniesie 282 mln USD rocznie.

Planowana wielkość nakładów, jakie należy ponieść na budowę kopalni potwierdza niską kapitałochłonność inwestycji w porównaniu z ostatnio wybudowanymi kopalniami węgla koksującego na świecie. W projekcie Dębieńsko koszt zainwestowanego kapitału wyniesie 197 USD na 1 tonę rocznej produkcji, tymczasem w przypadku kopalń oferujących podobny produkt i uruchomionych na świecie w ciągu ostatnich 10 lat był to średni koszt rzędu 401 USD/t rocznej produkcji.

Najważniejsze wyniki Scoping Study:

  • Produkcja wysokiej jakości węgla koksującego – 2,6 mln ton netto rocznie
  • Koszty operacyjne – 47 USD/t
  • EBITDA – średnio 282 mln USD rocznie
  • Całkowite przepływy pieniężne przez okres funkcjonowania kopalni – 5,4 mld USD
  • Zakładany okres działania kopalni od momentu pierwszej produkcji – 26 lat
  • Całkowita produkcja netto węgla w zakładanym okresie funkcjonowania kopalni – 65 mln t

– Wyniki Studium ewaluacyjnego potwierdzają, że Dębieńsko jest inwestycją o znaczeniu światowym. Wraz z zasobami na ponad 300 mln ton, koncesją wydobywczą, bezpośrednim sąsiedztwem dużych producentów stali, kosztem wydobycia jedynie 47 USD/t mamy podstawy, aby stać się ważnym i zyskownym producentem wysokiej jakości węgla koksującego w Europie – mówi Ben Stoikovich.

– Surowiec z Dębieńska z powodzeniem znajdzie odbiorców wśród producentów stali i koksowni w Europie Środkowej. Nadszedł czas, by Polska wzmocniła swój status czołowego eksportera węgla koksującego, będącego kluczowym surowcem dla przemysłu europejskiego. Doświadczony zespół zarządzający Prairie jest dobrze przygotowany do prowadzenia inwestycji w Dębieńsku zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Ponowne uruchomienie wydobycia będzie miało ogromne korzyści społeczne i ekonomiczne dla rozwoju lokalnego otoczenia – dodaje.

– Podejmując w ubiegłym roku decyzję o akwizycji Dębieńska przewidywaliśmy, że w tym projekcie tkwi niedostrzegany wcześniej potencjał. Wyniki Studium potwierdzają, że Dębieńsko będzie wyróżniać się na tle branży szczególnie niskimi kosztami wydobycia i dostawy produktu do końcowego odbiorcy. Dzięki zidentyfikowanym w Studium przewagom kosztowym szacowana średnioroczna EBITDA nowego zakładu powinna wynieść ponad 280 mln USD – mówi Artur Kluczny, członek kadry menadżerskiej Prairie.

– Projekt Dębieńsko oraz kopalnia Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym umożliwiają Spółce budowę kompletnego portfolio produktowego, a tym samym uzyskanie silnej pozycji na europejskim rynku węgla koksującego – dodaje Kluczny.

– Kopalnia Dębieńsko będzie produkować netto 2,6 mln ton wysokiej jakości węgla koksującego rocznie. Przez cały okres funkcjonowania kopalni, który szacujemy na 26 lat, daje to możliwość wydobycia łącznie ponad 65 mln ton węgla koksującego. Rozpoczęcie budowy kopalni planujemy w 2019 roku, a wydobycie ruszy cztery lata później – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

Studium ewaluacyjne – najważniejsze wyniki

Studium ewaluacyjne zostało sporządzone przez niezależną, międzynarodową firmę konsultingową Royal HaskoningDHV przy współpracy z polskimi i międzynarodowymi ekspertami. Studium opiera się na wstępnych szacunkach zasobów wynoszących 301 mln ton, z czego 93 mln ton to zasoby wykazane z trzech pokładów: 401/1, 404/9 i 405.

Wykres 1: Koszt dostarczenia węgla do koksowni Zdzieszowice

Tabela 1: Najważniejsze wyniki Studium Ewaluacyjnego (dokładność +/- 30%)

Przepływy pieniężne

Średnie koszty operacyjne

47 USD/t

Długoterminowa średnia cena węgla koksującego (FOB Australia)

142 USD/t (aktualna cena – 160 USD/t)

Średnia cena węgla uwzględniająca rentę geograficzną

157 USD/t

Średnioroczna EBITDA przy ustabilizowanej produkcji

282 mln USD

Produkcja

Średnia produkcja brutto węgla

4 mln t

Łączna produkcja brutto węgla przez okres funkcjonowania kopalni

100,3 mln t

Średni uzysk węgla w okresie funkcjonowania kopalni

67,8%

Żywotność kopalni

26 lat

Średnia produkcja netto węgla

2,6 mln t

Łączna produkcja netto węgla przez okres funkcjonowania kopalni

65 mln t

Wydatki inwestycyjne przed uruchomieniem produkcji

Infrastruktura naziemna i zakład przeróbczy węgla

102,5 mln USD

Głębienie szybów

208,5 mln USD

Infrastruktura podziemna (przenośniki taśmowe, wentylacja, elektryka)

62 mln USD

Ewentualne koszty dodatkowe związane z pracami inżynieryjnymi, logistyką i zarządzaniem

79,5 mln USD

Koszty przedprodukcyjne (praca, podwykonawcy, energia)

51,5 mln USD

Rozpoczęcie budowy

2019

Rozpoczęcie wydobycia

2023

Wysoka rentowność, znaczący pozytywny cashflow

Wyniki studium ewaluacyjnego pokazują, że niskie koszty operacyjne kopalni Dębieńsko wpłyną na wysoką rentowność i generowanie znaczących przepływów gotówkowych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu przez Prairie najlepszych standardów międzynarodowych w projektowaniu kopalni, organizacji produkcji i wykorzystaniu najnowszych technologii. Inwestycja korzysta na doświadczeniach historycznej kopalni, w tym na bardzo dobrym rozpoznaniu geologii złoża i warunków górniczych.

W studium ewaluacyjnym wykorzystana została prognoza cen węgla koksującego przygotowana przez niezależną firmę doradczą CRU. Wskazuje ona, że długoterminowa cena węgla wyniesie 142 USD/t wobec aktualnej ceny spot 160 USD/t i ceny w kontraktach terminowych 285 USD/t.

Kopalnia o najniższych kosztach produkcji węgla koksującego dla odbiorców w Europie

Prognozowany średni koszt operacyjny kopalni Dębieńsko wyniesie 47 USD/t przy rocznej produkcji 2,6 mln ton. Uczyni to węgiel koksujący z Dębieńska najbardziej konkurencyjnym na świecie produktem tego typu dla odbiorców w Europie Środkowej. Koszt dostarczenia dla reprezentatywnego odbiorcy w regionie wyniesie 51,5 USD/t (koszt produkcji + transportu).

Wykres 1: Koszt dostarczenia węgla do koksowni Zdzieszowice

 

Tabela 2: Średnie koszty operacyjne przy ustabilizowanej produkcji

Wynagrodzenia

16,24 USD/t

Materiały

8,00 USD/t

Energia

4,13 USD/t

Leasing urządzeń i podwykonawcy

6,70 USD/t

Szyb

1,83 USD/t

Woda

0,19 USD/t

Łączne koszty wydobycia

37,09 USD/t

Zakład przeróbczy, gospodarka odpadami i logistyka

4,64 USD/t

Łączne koszty produkcji

41,72 USD/t

Koszty administracyjne

4,11 USD/t

Fundusz likwidacyjny

0,33 USD/t

Łączne koszty operacyjne

46,16 USD/t

Opłata eksploatacyjna

0,7 USD/t

Łączny koszt gotówkowy

46,86 USD/t

Niska kapitałochłonność inwestycji

Jak wskazują wyniki Studium Ewaluacyjnego, inwestycja w Dębieńsku będzie charakteryzować się bardzo niską kapitałochłonnością na tle innych znaczących kopalni węgla koksującego, które powstały na świecie w ciągu ostatniej dekady. Koszt zainwestowanego kapitału wyniesie 197 USD/t rocznej produkcji wobec 401 USD/t w porównywalnej grupie. Czynnikami wpływającymi na niską kapitałochłonność są lokalizacja w bardzo uprzemysłowionym regionie i związany z tym dostęp do istniejącej infrastruktury, w szczególności do rozwiniętej sieci kolejowej, oraz bliskość odbiorców węgla.

Wykres 2: Porównanie kapitałochłonności kopalni węgla koksującego

Wysoka jakość węgla

Węgiel z kopalni Dębieńsko będzie charakteryzował się wysoką jakością spełniającą wymogi końcowych odbiorców w przemyśle koksowniczym i metalurgicznym. Zostało to potwierdzone przez analizę historycznych danych węgla wydobywanego w sąsiednich kopalniach jak również weryfikację prób węgla z odwiertu wykonanego na terenie projektu Dębieńsko na przełomie 2015 i 2016 roku.

Przewaga nad węglem importowanym i strategia marketingowa

Analiza marketingowa wykonana przez niezależną firmę consultingową CRU Group potwierdza dużą przewagę kosztową węgla koksującego z kopalni Dębieńsko. Lokalizacja inwestycji, doskonała infrastruktura i wysoka jakość węgla sprawiają, że koszty wydobycia i dostawy będą znacząco niższe w porównaniu z konkurencją. W odległości około 250 km od Dębieńska znajdują się huty i koksownie odpowiadające za połowę środkowoeuropejskiego zużycia węgla koksującego. Niewielkie w porównaniu do importu z Australii lub USA koszty transportu węgla z Dębieńska do odbiorców w Europie Środkowej sprawią, że węgiel będzie miał około 15 USD/t przewagi cenowej.
Prairie planuje wykorzystać istniejącą w otoczeniu infrastrukturę kolejową do transportu węgla koksującego do hut i koksowni w regionie. Niezależna analiza przygotowana przez Politechnikę Śląską potwierdza dostępną przepustowość linii kolejowych, umożliwiającą transport 4 mln ton węgla z kopalni Dębieńsko do kluczowych odbiorców.

Mapa 1: Odległość koksowni do Dębieńska

Europa importuje około 85% zużywanego węgla koksującego. W 2016 roku zużycie tego surowca wyniosło 47 mln ton, z czego w Polsce wyprodukowano 11,9 mln ton, w Czechach 3,5 mln ton, w Niemczech i Turcji po 0,5 mln ton, a reszta była importowana głównie z Australii, USA i Kanady. Komisja Europejska uznała, że węgiel koksujący jest jednym z trzech najważniejszych surowców dla Unii Europejskiej.

Prairie Mining Limited