Krajowy Program Reform na lata 2015-2016 przyjęty przez rząd. Pieniądze m.in. na energię i klimat

29 kwietnia 2015, 13:30 Alert

(Ministerstwo Gospodarki)

Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR). Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument określa, w jaki sposób Polska w latach 2015-2016 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.

W obecnym wydaniu KPR nadal aktualne pozostają kierunki działań wskazane w pierwotnej wersji dokumentu. Dotyczą one odrabiania zaległości rozwojowych oraz budowy nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach priorytetowych: infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, innowacyjność dla wzrostu inteligentnego oraz aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Działania zaplanowane na lata 2015-2016 uporządkowano według pięciu celów strategii „Europa 2020”. Uzupełniono je o projekty przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski w lipcu 2014 r., które wykraczają poza te cele (działania z zakresu ochrony zdrowia, transportu kolejowego, dostępu do internetu szerokopasmowego, gospodarki odpadami, uproszczenia wymogów dotyczących pozwoleń na budowę, poprawy funkcjonowania administracji podatkowej, poprawy otoczenia dla biznesu, deregulacji zawodów).

W latach 2015-2016 w ramach KPR Ministerstwo Gospodarki będzie koordynować działania związane m.in. wsparciem rozwoju klastrów, wzmocnieniem systemu świadczenia usług przez ośrodki innowacji oraz wspieraniem projektów w ramach obszarów i technologii o największym potencjale rozwoju. W tej edycji KPR zaplanowano także dalsze inicjatywy związane z poprawą otoczenia biznesu, a także z budową konkurencyjnego rynku energii, poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, Polska – podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE – przekaże aktualizację KPR do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2015 r. wraz z aktualizacją Programu Konwergencji przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

W pracach nad KPR 2015/2016 aktywnie uczestniczyli partnerzy społeczno-gospodarczy – członkowie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, który jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów działającym pod przewodnictwem Ministra Gospodarki. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i jednostek naukowo-badawczych.