Kto i jakie ma obowiązki w związku z przekroczeniem norm jakości powietrza?

10 listopada 2015, 13:30 Alert
Kraków

(Ministerstwo Środowiska)

Jeśli zanieczyszczenie powietrza przekracza ustalone prawem normy, inspekcja ochrony środowiska i samorządy zobowiązane są do podjęcia stosownych działań.

Wynikają one z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ)

WIOŚ prowadzi stałe pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa i udostępnia ich wyniki na swojej stronie internetowej. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia lub jeśli takie przekroczenie nastąpiło, musi powiadomić o tym zarząd województwa oraz wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego.

Zarząd województwa

W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia zarząd województwa musi opracować projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, które mają zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczyć skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń. Projekt jest następnie opiniowany przez samorządy.

Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego

Jeśli doszło do przekroczenia lub jest takie ryzyko, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego musi niezwłocznie powiadomić o tym społeczeństwo oraz poinformować właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych w planie działań krótkoterminowych.

Co mogą zrobić mieszkańcy?

Tam, gdzie dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń są przekroczone, zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni. Osoby chore, szczególnie cierpiące na choroby przewlekłe, choroby serca, układu oddechowego czy alergie, oraz dzieci i kobiety ciężarne powinny unikać przebywania na powietrzu.
Warto pamiętać, że na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływ ma każdy z nas. Zależy on m.in. od tego, czym palimy w domowych piecach, czy korzystamy często z samochodu, nawet na krótkich dystansach, lub czy palimy śmieci i liście w przydomowych ogródkach. O wpływie naszych codziennych wyborów na jakość powietrza można przeczytać na stronie kampanii Ministerstwa Środowiska „TworzyMY Atmosferę”.

Gdzie sprawdzić jakość powietrza?

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.