Dyrektor MAEA: Atom może pomóc w walce o klimat

3 grudnia 2018, 11:45 Alert
atom energetyka jądrowa

Yukiya Amano, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), wzywa do podnoszenia świadomości opinii publicznej na temat korzyści, jakie przynoszą technologie jądrowe i ich zastosowania.

Dyrektor Amano przemawiał 28 listopada podczas ceremonii otwarcia Konferencji Ministerialnej MAEA na temat wyzwań stojących przed naukami i technologiami nuklearnymi IAEA Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology: Addressing Current and Emerging Development Challenges. Wydarzenie, które miało miejsce w dniach 28-30 listopada w Wiedniu było pierwszą tego rodzaju konferencją, która odbywała się na szczeblu ministerialnym. Zgromadziła ona ponad 1000 uczestników z ponad 135 państw członkowskich MAEA.

W swoim wystąpieniu Amano stwierdził: „Kraje rozwijające się są szczególnie zainteresowane sposobem, w jaki Agencja może im pomóc, aby zwiększyć produkcję żywności, leczyć nowotwory, zarządzać zasobami wodnymi, chronić oceany i monitorować zmiany klimatyczne. Jednak to zainteresowanie możliwościami MAEA często ogranicza się jedynie do społeczności nuklearnej – naukowców, inżynierów i lekarzy pracujących w tej dziedzinie. Na poziomie krajowym często brakuje świadomości i wiedzy na temat dużego wkładu, jaki wnoszą nauka i technologie nuklearne w rozwój państw, w wyniku czego potencjał pokojowych technologii jądrowych nie jest w pełni wykorzystywany”.

Dodał, że nadszedł czas, aby włączyć pokojowe wykorzystanie technologii jądrowych do głównego nurtu przekazu społecznego, co oznacza podniesienie świadomości społecznej na temat technologii jądrowych, uwzględnianie ich w krajowych planach rozwoju i podkreślanie ich znaczenia agencjom pomocowym i potencjalnym darczyńcom.

W trakcie trzydniowej konferencji omawiano między innymi sprawy związane z rozwojem medycyny nuklearnej i przemysłowych zastosowań technik radiacyjnych, sposobami sprawniejszego monitorowania zakwaszenia oceanów oraz wykorzystywaniem technologii jądrowych do łagodzenia skutków zmian klimatu. Konferencja była również okazją do dokonania przeglądu środków mających na celu zwiększenie poziomu edukacji i szkolenia w zakresie nauk jądrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

Pierwszego dnia konferencji ponad 60 ministrów i innych przedstawicieli rządowych wysokiego szczebla przyjęło deklarację podkreślającą rosnące znaczenie nauki i technologii jądrowych. W dokumencie odnotowano wkład, jaki pokojowe zastosowania tych technologii może przynieść w zakresie wytwarzania energii, w przemyśle, w produkcji żywności i rolnictwie, dla zdrowia ludzkiego i zarządzania zasobami naturalnymi.

W przyjętej deklaracji państwa stwierdzają: „Uznajemy ważną rolę nauki, technologii i innowacji w stawianiu czoła obecnym wyzwaniom oraz w realizacji wspólnych celów w zakresie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju do 2030 r”.

Ponadto uznano dotychczasowy wkład i potencjał przyszłych zastosowań nauk i technologii jądrowych w zaspokajanie szerokiego zakresu podstawowych potrzeb społeczno-ekonomicznych i rozwoju ludzkości, uznano także postęp dokonany we wszystkich Państwach Członkowskich w zaspokajaniu takich potrzeb rozwojowych. Doceniono również korzyści wynikające z zastosowania technik jądrowych zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych oraz podkreślono rosnące zapotrzebowanie na dalsze wykorzystanie zastosowań jądrowych na całym świecie.

World Nuclear News/CIRE.pl