Magazyny energii bez wsparcia w noweli prawa energetycznego

11 października 2018, 13:05 Alert
me głozak magazyny

Podczas III Kongresu Magazyny Energii w Polsce pod patronatem BiznesAlert.pl przedstawicielka Ministerstwa Energii przedstawiła najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy prawo energetyczne. Nie zawiera ona systemu wsparcia dedykowanego magazynom energii, ale wiele poprawek, o które apelowała branża.


– Podjęliśmy decyzję o znowelizowaniu ustawy prawo energetyczne, które będzie regulować kompleksowo ten obszar. Ma usnąć bariery formalne, dotyczące wykorzystania magazynowania energii. Nie będzie dedykowanego systemu wsparcia. Mamy jednak nadzieje, że w ciągu dwóch tygodni projekt trafi do konsultacji społecznych – powiedziała Emilia Głozak z Ministerstwa Energii, pracująca w departamencie innowacji i rozwoju technologii podczas III Kongresu Magazynowania Energii.

Wskazała, że podstawowe bariery prawne dla magazynowania energii to brak spójnej definicji przepisów określających zasady przyłączenia do sieci, regulacji dotyczących taryfowania i określających zasady współpracy. Wskazała także na niezidentyfikowany status energii wprowadzanej do magazynów.
Jej zdaniem rolą magazynów energii powinno być dostarczenie rezerw mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ograniczenie fluktuacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), wyrównanie ich profili pracy, ekwiwalent rozbudowy sieci, zapewnienie wymaganej mocy i pojemności da stacji ładowania pojazdów elektryków.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia definicji magazynu energii, włączenie obowiązku posiadania taryfy, zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych za przesył i dystrybucję. Wspomniała także o uzależnieniu obowiązku uzyskania koncesji/wpisu do rejestru od łącznej mocy zainstalowanej magazyny ( obowiązek wpisu do rejestru OSD/OSP magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 0,8 kW, obowiązek koncesjonowania magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW), braku poboru opłat za przyłączenie magazynu do siec, możliwość wprowadzenie pobierania energii z sieci przez magazyn energii będący częścią OZE, opomiarowanie źródeł OZE, zwolnienie z obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia do umorzenia oraz zwolnienie z opłaty przejściowej. Zaproponowano także zmianę definicji nabywcy końcowego, która wyłącza z obowiązku akcyzowego nabycia energii.