Mazur: Włosi budują gazoport na własne ryzyko. Będziemy ich rozliczać z postępów

2 marca 2015, 18:06 Energetyka

KOMENTARZ

Maciej Mazur

Polskie LNG

Polskie LNG przyjmuje do wiadomości wyniki kontroli pn. „Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”, realizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli i obejmującej lata 2009-2014, w szczególności w zakresie pozytywnej oceny Izby dotyczącej podpisania w 2013 r. Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą. NIK, uwzględniając znaczenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu jako kluczowego elementu strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, potwierdził, że wybrane kompromisowe podejście do rozstrzygnięcia sporu było celowe.

Spółka podtrzymuje swoje stanowisko o aktywnym wykonywaniu nadzorczych obowiązków inwestora. Dokłada należytych i adekwatnych starań wymaganych od inwestora, uwzględniających obowiązujące uwarunkowania prawne, w tym określone umową zawartą z GRI, jak też bierze pod uwagę aktualną sytuację w jakiej znajduje się projekt, w zakresie skutecznej realizacji inwestycji. Reaguje w sposób zdecydowany wobec przypadków naruszania przez GRI warunków umowy, korzystając przy tym z narzędzi i środków, w których jest posiadaniu. Należy mieć na względzie, że zdecydowana większość działań Spółki i Nadzoru Inwestorskiego wobec GRI, ma za zadanie egzekwowanie prawidłowej realizacji umowy, przy zastosowaniu dostępnych umową i przepisami środków.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, NIK w wystąpieniach pokontrolnych wnioskowała do Spółki o podjęcie następujących działań: spowodowanie opracowania przez GRI Planu Awaryjnego, wzmocnienie mechanizmów nadzoru i kontroli nad realizacją projektu oraz wystąpienie do PGNiG w sprawie ryzyka zagrożenia terminu rozpoczęcia dostaw gazu dla tej spółki z dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka poinformowała NIK o uwzględnieniu, mając na uwadze dobro projektu, wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. W zakresie wskazanego przez Izbę ryzyka utraty przyznanego dofinansowania z Funduszy Europejskich, Spółka informuje, że podjęła skuteczne działania mające na celu wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków, zarówno w ramach programu EEPR, jak i POIiŚ.

Spółka podkreśla, że budowa terminalu LNG jest realizowana w formule „generalny realizator inwestycji”, w której to Wykonawca, na czele z włoska firmą Saipem, ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyka projektowe, z ryzykiem osiągnięcia rezultatu końcowego włącznie. Jest to rozwiązanie korzystne, z uwagi na przeniesienie na GRI większości ryzyk, związanych z ww. procesem, a zarazem standardem w dużych projektach inwestycyjnych, gdzie fundamentalną rolę odgrywają kwestie związane z zapewnieniem spójności rozwiązań technicznych i jasnych warunków odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie wszystkich elementów inwestycji. Z drugiej jednak strony rozwiązanie to implikuje ograniczony zakres możliwości wpływu inwestora na przebieg inwestycji, z uwagi na powierzenie GRI zarządzania i koordynacji całości prac. Niezakłócona realizacja inwestycji jest więc uwarunkowana właściwym zarządzaniem przez GRI szeregiem kluczowych ryzyk, m.in. utrzymaniem zakładanego tempa prac, zapewnieniem odpowiednich zasobów ludzkich na budowie, uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz współpracą z organami administracji państwowej, w tym Transportowym Dozorem Technicznym. Organem uprawnionym do egzekwowania od GRI obowiązków określonych w przepisach ustawy o dozorze technicznym. Z uwagi na konstrukcję zawartej umowy z GRI, to na GRI spoczywa obowiązek dokonywania uzgodnień z jednostkami  dozorowymi, jak i status TDT – niezależnego organu administracji.

Podkreślenia wymaga fakt, że NIK pozytywnie ocenił działania Spółki podejmowane w sytuacji kryzysu budowlanego. Działania Spółki, które polegały głównie na mobilizowaniu GRI w celu nadrabiania opóźnień w projekcie wywołanych problemami z płynnością finansową niektórych jego współwykonawców, okazały się skuteczne. Izba nie zgłosiła ponadto uwag do sposobu finansowania projektu, w tym zabezpieczenia źródeł finansowania, jak i poniesionych dotychczasowych kosztów. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w wykonywaniu przez Spółkę obowiązków wynikających z przyjętych zasad nadzoru i koordynacji.

Zaawansowanie ogólne Projektu, zgodnie z raportami wykonawcy, wyniosło w styczniu br. 95,7 proc. Dostawy i montaż wszystkich urządzeń na terenie terminalu zostały zrealizowane w 100 proc. Trwa końcowy etap prac budowlanych we wszystkich obszarach.  Na obecnym etapie budowy, prace koncentrują się głównie na dokończeniu prób ciśnieniowych rurociągów technologicznych, na podłączeniach i testowaniu okablowania branży elektrycznej i automatycznej oraz na próbnych testach poszczególnych zespołów urządzeń, czyli tzw. czynnościach przedrozruchowych.

Spółka nie komentuje aktualnie prowadzonych rozmów handlowych i negocjacji z wykonawcą.