Mazurek: Polska liczy na wsparcie UE przy ograniczeniu importu starych diseli

26 czerwca 2018, 16:30 Alert
motoryzacja paliwa diesel

Gospodarka o obiegu zamkniętym i normy emisji dla nowych samochodów osobowych to niektóre z tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI). W obradach wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych

W trakcie obrad ministrowie dyskutowali, m.in., nad wnioskiem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym rozporządzenia określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych. Ma on pomóc w osiągnięciu redukcji emisji CO2 o 30% do 2030 r. w sektorach nieobjętych systemem ETS, a także wypełnić cele Porozumienia paryskiego.

„Doskonale rozumiemy potrzebę takiej transformacji, czego odzwierciedleniem jest przyjęty przez polski Rząd program rozwoju elektromobilności, którego cele chcielibyśmy konsekwentnie realizować” – podkreślił wiceminister Mazurek. Dodał również, że w prowadzonej obecnie dyskusji powinny znaleźć się też kwestie ograniczania napływu starych samochodów do mniej zamożnych państw członkowskich UE.

Ponadto, w opinii Polski, w procedowanym projekcie rozporządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę zapewnienia większej elastyczności i zróżnicowania celów dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych, przy zachowaniu ogólnego poziomu ambicji.

Konkluzje w sprawie GOZ

Podczas Rady ENVI zostały przyjęte konkluzje ws. Realizacji planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), przygotowane przez prezydencję bułgarską. Dotyczą one w szczególności Strategii UE na rzecz tworzyw sztucznych oraz kwestii wzajemnych powiązań pomiędzy przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, produktów i odpadów.

„Niezbędne jest wdrożenie sprawnej gospodarki odpadami, z zachowaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, co obejmuje przede wszystkim ich wtórne wykorzystywanie surowcowe” – zaznaczył wiceminister Mazurek.

„Polska popiera edukację i podnoszenie świadomości konsumentów na temat odpadów tworzyw sztucznych i konieczności ich selektywnego zbierania oraz recyklingu. Istotne jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technik sortowania i recyklingu odpadów” – dodał.

O klimacie

W trakcie Rady ENVI podsumowano też rezultaty ostatnich międzynarodowych spotkań poświęconych klimatowi, w tym IX Petersberskiego Dialogu Klimatycznego, który odbył się w dniach 17-18 czerwca 2018 r. w Berlinie. Delegacja polska i niemiecka przedstawiły informacje na temat wydarzenia, którego gospodarzem był Rząd Niemiec wspólnie z Polską jako przyszłą Prezydencją Konferencji Stron COP24. Rozmowy dotyczyły, m.in., poszczególnych elementów nowych ram klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia sprawiedliwej transformacji, roli wdrożenia Porozumienia paryskiego jako warunku koniecznego dla dalszych działań w obszarze klimatu oraz Dialogu Talanoa.

Podsumowano ponadto wyniki Konferencji UE dla Dialagu Talanoa i II Ministerialnego spotkania w sprawie działań klimatycznych, które odbyły się w czerwcu w Brukseli.

Bioróżnorodność

W agendzie spotkania znalazła się również informacja francuskiej delegacji w sprawie uzyskania ambitnych wyników na 15. Konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w 2020 r.

Polska wyraziła zainteresowanie francuską propozycją przyjęcia podczas tegorocznej konferencji COP14 decyzji zapraszającej strony Konwencji CBD do podjęcia konkretnych zobowiązań na rzecz różnorodności biologicznej podczas COP 15 w 2020 r., na wzór tych podjętych przez strony Konwencji klimatycznej przed przyjęciem Porozumienia paryskiego, a także podjęcia przez inne zainteresowane podmioty stosownych dobrowolnych zobowiązań.

Wzmocnienie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych będzie miało decydujące znaczenie dla implementacji art.5 Porozumienia Paryskiego i realizacji najważniejszego celu politycznego, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku.

„Zobowiązania te powinny być ambitne, ale jednocześnie realne, możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie, przy określonych możliwościach i uwarunkowaniach danego kraju” – podkreślił wiceminister Mazurek.

Ochrona pszczół

Kolejnym punktem podczas Rady ENVI była informacja Komisji na temat inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej owadów zapylających. Polska poparła inicjatywę w zakresie ochrony pszczół i innych owadów zapylających. Działania określone w tej inicjatywie mają na celu pogłębienie wiedzy naukowej na temat przyczyn zaniku zapylaczy, opanowanie jego głównych poznanych już powodów i wzmocnienie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Pozostałe tematy

Rada UE ds. Środowiska odbyła się 25 czerwca w Luksemburgu. Wśród pozostałych punktów agendy znalazł się także wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z informacjami nt. bieżących aktów legislacyjnych dotyczących m.in.: norm CO2 dla pojazdów ciężkich, ponownego użycia wody, ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i dostosowania obowiązków sprawozdawczych dziedzinie polityki ochrony środowiska.

Na marginesie Rady ENVI odbyło się spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego (Polska – Francja – Niemcy) celem omówienia bieżących spraw, w tym przygotowań do COP24, a także spotkanie z minister transformacji ekologicznej Hiszpanii Teresą Ribera.

Ministerstwo Środowiska