Ministerstwo Energii opublikowało aktualizację projektu strategii energetycznej

8 listopada 2019, 14:00 Alert
Kominy w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert.pl
Kominy w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert.pl

Ministerstwo Energii przedstawia zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040). – Przedstawiamy zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwzględnia on wiele ze zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

PEP2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze paliwowo-energetycznym, podzielonych na zadania wykonawcze.

Prezentowany dokument zawiera szereg zmian w stosunku do projektu opublikowanego w listopadzie 2018 r. Zaimplementowane zostały m.in. wnioski z konsultacji publicznych i międzyresortowych, zweryfikowano cele, wprowadzono nowe zadania, uzupełniono prognozy energetyczne.

Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także trzy załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

 • Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa – w dokumencie podsumowano realizację priorytetów wskazanych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz kierunków wynikających ze Strategii „Bezpieczeństwa energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.
 • Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego – w dokumencie zaprezentowano szereg prognoz dla sektora paliwowo-energetycznego przy założeniu realizacji działań, które przesądza PEP2040. W szczególności przedstawiono projekcje zużycia energii pierwotnej i finalnej w podziale na rodzaj paliwa i sektory, prognozy wytwarzania i mocy zainstalowanej energii elektrycznej oraz cen dla poszczególnych grup odbiorców. Uwzględniono także nakłady inwestycyjne niezbędne do poniesienia w sektorze elektroenergetycznym.
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ) – w dokumencie przedstawiono analizę możliwego pozytywnego i negatywnego wpływu realizacji PEP2040 na środowisko – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zaktualizowana strategia zakłada:

 • 56-60 procent udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku;
 • 21-23 procent OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2033 roku;
 • wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku,
 • ograniczenie emisji CO2 o 30 procent w stosunku do 1990 roku;
 • wzrost efektywności energetycznej o 23 procent do 2030 roku (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 roku).

Poprzednia wersja dokumentu:

 • 60 procent udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku;
 • 21 procent OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2033 roku;
 • wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku,
 • ograniczenie emisji CO2 o 30 procent w stosunku do 1990 roku;
 • wzrost efektywności energetycznej o 23 procent do 2030 roku (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 roku).

Pełna treść dokumenty znajduje się tutaj.

Ministerstwo Energii/BiznesAlert.pl