Megaustawa cyfrowa wchodzi w życie

1 lipca 2016, 16:43 Alert

(Ministerstwo Cyfryzacji)

1 lipca 2016 roku wchodzą w życie przepisy tzw. megaustawy, znowelizowanej 9 czerwca 2016 roku. Sejm projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji przyjął jednogłośnie.

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Projekt zawiera również rozwiązania wykonujące część zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, zawartych w raporcie „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych”.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Rozwiązania zawarte w ustawie istotnie wpłyną na przyspieszenie procesu budowy nowoczesnej  infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez m.in.:

 1. Ułatwienie możliwości wykorzystania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego istniejącej już infrastruktury technicznej (m.in. drogowej, kolejowej, wodno-kanalizacyjnej), w celu wykonania swojej inwestycji. Taki sposób realizacji inwestycji zmniejszy koszty jej realizacji (możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury tego typu wyklucza konieczność budowy po raz drugi podobnej infrastruktury i powoduje oszczędności);
 2. Doprecyzowanie zasad dostępu do nieruchomości i budynków w celu wykonania instalacji telekomunikacyjnej (zwiększy to w efekcie konkurencję na rynku telekomunikacyjnym, gdyż umożliwi dotarcie do klienta przez wielu operatorów, a nie tylko jednego będącego np. spółdzielnią mieszkaniową);
 3. Ułatwienie dostępu do specyficznych kategorii nieruchomości jak np. grunty lasów państwowych,  tzw. kolejowe tereny zamknięte oraz nieruchomości i budynki wielorodzinne w celu budowy sieci telekomunikacyjnej (rezultatem zmian ma być skrócenie czasu długotrwałych i bezowocnych negocjacji umów o dostęp do nieruchomości i przyspieszenie okresu realizacji inwestycji telekomunikacyjnej);
 4. Obowiązek wyposażenia w instalację telekomunikacyjną budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, jeżeli poddawany jest on przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (ułatwi to bezpośrednie dotarcie do klientów z usługami); aktualnie obowiązek dotyczy tylko nowych budynków tego typu powstałych po lutym 2013 r.
 5. Skrócenie procedury umieszczania w pasie drogowym nadających się do tego elementów sieci telekomunikacyjnej (wpłynie to na przyspieszenie realizacji inwestycji);
 6. Wprowadzenie obowiązku koordynacji robót budowlanych finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych z inwestycjami telekomunikacyjnymi (doprowadzi to do przyspieszenia realizacji sieci telekomunikacyjnych i obniżenia kosztów ich budowy);
 7. Stworzenie ogólnopolskiego portalu informacyjnego dot. inwestycji telekomunikacyjnych – tzw. Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji (ułatwi to dostęp do informacji dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainteresowanych rozwojem swojej infrastruktury);
 8. Wyłączenie możliwości zastrzeżenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych tajemnicą przedsiębiorstwa części danych przekazywanych Prezesowi UKE w ramach corocznej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej (zapewni to powszechny dostęp do informacji o istniejącej infrastrukturze oraz usługach telekomunikacyjnych zarówno inwestorom jak i obywatelom).
 9. Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Ustawa przewiduje również zmiany w przepisach dotyczących emisji pola elektromagnetycznego przez stacje bazowe telefonii komórkowej poprzez m.in.:

 1. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia – na uzasadniony wniosek jednostki samorządu terytorialnego – przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, kontroli w zakresie poziomów pola elektromagnetycznego emitowanego z instalacji radiokomunikacyjnych. W wyniku nowelizacji ustawy możliwe będzie zawnioskowanie o przeprowadzenie kontroli ad hoc, nawet jeżeli nie została ona z góry zaplanowana w planie kontroli;
 2. Zniesienie obowiązku informowania z wyprzedzeniem operatora telekomunikacyjnego o planowanej kontroli poziomów pola elektromagnetycznego ze stacji bazowej telefonii komórkowej.