Ministerstwo Infrastruktury: Przywracamy autobusowe połączenia lokalne

22 marca 2019, 15:45 Alert

W związku z pogłębiającym się zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego, dotykającym w szczególności tereny poza dużymi miastami, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało dwa projekty ustaw, które mają pozwolić na odbudowę spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski.

Pierwszym z nich jest projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, który określi nowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Celem projektu jest dostarczenie organizatorom transportu instrumentów do realnego planowania i organizacji autobusowego transportu publicznego na ich obszarze.

Drugim elementem pakietu jest projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Celem powołanego na podstawie ustawy funduszu będzie dofinansowanie realizowanych przez samorządy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Instytucją prowadzącą fundusz będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Ze względu na konieczność pilnej odbudowy systemu transportu zbiorowego fundusz zostanie uruchomiony jeszcze w 2019 r., a dopłaty będą wprowadzane dwuetapowo.

W okresie przejściowym, przed rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu publicznego transportu zbiorowego, które jest przewidziane na 31 grudnia 2021 r., dopłata do kwoty deficytu jednego wozokilometra linii o charakterze użyteczności publicznej będzie wynosiła maksymalnie 1 zł.

Od 1 stycznia 2022 r., po wejściu w życie przepisów nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, dopłatę do kwoty deficytu jednego wozokilometra linii o charakterze użyteczności publicznej przewidziano w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł.

Dofinansowanie będzie przekazywane samorządom przez wojewodów na podstawie stosownych umów. Warunkiem otrzymania dopłaty będzie sfinansowanie przez samorządy co najmniej 30% kwoty deficytu linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się na 800 milinów złotych rocznie.

Ministerstwo Infrastruktury