NCBiR dofinansuje wehikuły inwestycyjne

5 kwietnia 2016, 17:15

W maju ruszy nabór wniosków w ramach programu BRIdge Alfa. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły. Na zacieśnienie współpracy pomysłodawców z inwestorami oraz wypełnienie luki podażowej w dziedzinie B+R NCBR chce przeznaczyć 450 mln zł.

Źródło: NCBiR

BRIdge Alfa to inicjatywa skierowana do prywatnych inwestorów spełniających kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. W ogłoszonym konkursie firmy mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie na utworzenie wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf. Za ich pośrednictwem będą selekcjonowane pomysły na przedsiębiorstwa technologiczne o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

– Chcemy, żeby polska gospodarka była bardziej innowacyjna, dlatego zależy nam na pogłębieniu współpracy rządu i świata nauki z doświadczonymi przedstawicielami biznesu, a w komercjalizację pionierskich technologii powinny być zaangażowane podmioty z odpowiednim know-how. Wraz z wyłonionymi w konkursie wehikułami będziemy dążyć do zlikwidowana luki kapitałowej, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi innowacyjnymi przedsięwzięciami do przedstawicieli biznesu – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Alfy mają zapewnić nowatorskim projektom wejście na rynek, przeprowadzając je przez fazę proof of principle i proof of concept oraz gwarantując im usługi niezbędne do przekształcenia w spin-off. Wehikuły inwestycyjne powinny zapewnić naukowcom kompleksowe wsparcie ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. Powstała dzięki programowi BRIdge Alfa sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Budżet jednego funduszu przewidziany w tym konkursie może wynosić od 10 do 30 mln zł, a wymagany wkład prywatny inwestora powinien stanowić 20% tej kwoty.

– Zapraszamy do współpracy podmioty prywatne, które będą zarządzały procesami komercjalizacji nowych technologii od początkowych etapów ich rozwoju. Poszukujemy takich firm, które mają doświadczenie w wyszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i znające realia procesu komercjalizacji. NCBR wyłoży na budżet wspólnego przedsięwzięcia 80% potrzebnych środków – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wybrane w konkursie firmy zajmą się zarządzaniem i preinkubacją tych przedsięwzięć technologicznych, które niosą ze sobą obiecujące, innowacyjne rozwiązania – wyjaśnia prof. Kątcki.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Oferty złożone przez przedsiębiorstwa w konkursie na fundusze-Alfy zostaną ocenione przez międzynarodowe grono ekspertów, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu wyselekcjonują najlepsze projekty. Dla przedsięwzięć zlokalizowanych w województwie mazowieckim NCBR planuje przeznaczyć 28 125 000 zł, zaś dla tych spoza niego 421 875 000 zł. Wsparcie finansowe w ramach BRIdge Alfa jest komplementarne w stosunku do innych form dofinansowania w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma ono ułatwić przedsiębiorcom pozyskanie funduszy dla kolejnych etapów rozwoju ich pomysłów. Wnioski można składać od 4 do 19 maja.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju