NFOŚiGW ogłasza dwa nowe programy o wartości 1,3 mld zł

2 listopada 2015, 14:22 Alert

(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas posiedzenia 28 października. Na ich realizację przeznaczono łącznie 1,3 mld zł. Nabór wniosków rozpocznie się w przyszłym roku.

Celem programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” jest ochrona środowiska oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorców, których projekty wpisują się co najmniej w jeden z trzech obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

  • 7  – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,  magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • 12 – Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Budżet programu Sokół ustalono na 1 mld zł. Program będzie realizowany w latach 2015-2023.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać innowacyjne technologie, produkty, linie produkcyjne będą mogli znaleźć u nas korzystne finansowanie. W programie Sokół oferujemy pożyczki z możliwością częściowego umorzenia do 20 proc., również pożyczki na warunkach rynkowych a ponadto – po raz pierwszy w naszej działalności – nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych – mówi Małgorzata Skucha,  Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z programu Sokół wsparcie otrzymają technologie po etapie prac badawczych, tym samym bardziej dojrzałe, niż w programie Gekon, realizowanym wspólnie przez NFOŚiGW i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 90 mln zł, minimalna – 0,5 mln zł.  Intensywność dofinansowania ustalono na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. To z jednej strony zapewnia korzystny poziom wsparcia ze środków publicznych, a z drugiej wprowadza odpowiedni element dźwigni finansowej z zaangażowaniem kapitału prywatnego w projekty innowacyjne. Oprocentowanie preferencyjnej pożyczki ustalono na poziomie WIBOR 3 M, jednak nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

Drugi przyjęty przez Radę Nadzorczą program „Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski” jest skierowany do miast regionalnych i subregionalnych, wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. W ramach programu będą one mogły sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej. Program realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.

– Transport drogowy wywiera negatywny wpływ na jakość środowiska, do podstawowych problemów należy zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w miastach. Dlatego wprowadzamy program dofinansowania nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi niskoemisyjnego publicznego transportu miejskiego – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Z programu Gazela BIS miasta będą mogły otrzymać pożyczki do 50 mln zł na zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz na  rozwijanie infrastruktury. Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest  modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.

Należy podkreślić, że w ramach Programu Gazela BIS promowane będą projekty kompleksowe, generujące najwyższy efekt ekologiczny. W ramach każdego projektu finansowanego z programu Gazela BIS obowiązkowo min. 20 proc. kosztów kwalifikowanych (max 50%) ma dotyczyć zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Maksymalną intensywność pomocy ustalono na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dla podmiotów, które nie będą mogły pozyskać wsparcia ze środków zagranicznych przewidziano umorzenie na poziomie do 30 procent.