NFOŚiGW prezentuje plan finansowania ochrony środowiska na 2016 rok

31 lipca 2015, 15:00 Energetyka

W przyszłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci niemal 4,6 mld zł. Celem strategicznym Funduszu jest zwiększenie elastyczności oferty i rozwijanie form finansowania korzystnych dla szerokiego grona beneficjentów.

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 r. oraz projekt planu finansowego w ujęciu zadaniowym został przyjęty przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW i przekazany do Ministerstwa Środowiska.

Prognozowane wypłaty na finansowanie ochrony środowiska wyniosą 4,57 mld zł, z czego ok. 1,6 mld zł będą stanowiły fundusze europejskie. Dokument zakłada, że Narodowy Fundusz będzie miał w 2016 r. przychody na poziomie 1,7 mld zł. Przychody te obejmują środki uzyskiwane głównie z  opłat i kar środowiskowych, a także dotacje z budżetu państwa, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne.

Uproszczenia i doradztwo

Jak podkreśla Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sięgnięcie po fundusze powinno być dla wnioskodawców coraz łatwiejsze. Uruchomiony generator wniosków umożliwia we wszystkich naborach składanie wniosków w formie elektronicznej. Fundusz prowadzi w większości programów nabory ciągłe, co jest dla wnioskodawców udogodnieniem w procesie aplikacji.

W Funduszu działa punkt informacyjny udzielający na bieżąco informacji. W tym roku organizowane były cyklicznie dni otwarte, w których ponad pół tysiąca osób miało możliwość uzyskania szczegółowych wyjaśnień od ekspertów. NFOŚiGW realizuje także nieodpłatne szkolenia,  a ponadto wdraża ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Narodowy Fundusz, jako dysponent środków publicznych, dba o wysoką jakość realizowanych projektów. Dlatego, udzielając dofinansowania, bierzemy pod uwagę efekt ekologiczny, ale też  efektywność kosztową inwestycji i jej znaczenie dla środowiska w skali lokalnej i krajowej. Realizowane przez nas działania mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, co wpływa na jakość życia milionów obywateli, a dodatkowo przyczynia się do utrzymania ale i tworzenia nowych miejsc pracy – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe instrumenty

Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią na lata 2013-2016 NFOŚiGW będzie dążył do osiągnięcia w 2016 r. udziału finansowania pożyczkowego w wypłatach ze środków własnych na poziomie 60 proc.

W 2016 r. przewiduje się stworzenie możliwości udzielenia wsparcia kapitałowego do kwoty 200 mln  zł. Finansowanie kapitałowe jest instrumentem o charakterze zwrotnym i wpisuje się w cele Strategii działania w zakresie struktury finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

– Środki Narodowego Funduszu, jako środki publiczne, powinny być czynnikiem pobudzającym również udział środków prywatnych w ochronie środowiska. Biorąc pod uwagę nasze cele strategiczne oraz potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania, dążymy do zwiększenia elastyczności oferty produktowej i rozwoju form finansowania korzystnych dla szerokiego grona beneficjentów – mówi Jacek Gdański, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Finansowanie bezzwrotne będzie realizowane w formie dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, środków udostępnionych  wojewódzkim funduszom na udzielanie dotacji, środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym. W 2015 r. roku wypłaty te wyniosą  ok. 1,8 mld zł, w przyszłym roku, według przyjętego planu, będą o 24 proc. mniejsze.

Priorytetowe zadania

Wydatkowanie środków NFOŚiGW odbywa się w ramach zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą programów priorytetowych.

Znaczne kwoty są przeznaczone na inwestycje w dziedzinie ochrony atmosfery i klimatu, w tym realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. W planie na 2016 r. ponad 900 mln zł zarezerwowano na ochronę atmosfery.

Na zadania związane z racjonalną gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi przewiduje się wydać w przyszłym roku 992 mln zł, niemal 500 mln zł zarezerwowano na ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, zaś ok. 550 mln zł na projekty międzywydziałowe oraz ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Działalność Narodowego Funduszu nakierowana jest  na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu LIFE. W szczególności wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki odpadami.

Wspierane finansowo są również przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Będą one dofinansowane środkami uzyskanymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, jak również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi ze środków nie pochodzących z tego źródła.

W 2016 r. dzięki działalności NFOŚiGW emisja dwutlenku węgla ulegnie zmniejszeniu o ok. 303 tys.  Mg/rok, masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi bądź unieszkodliwieniu wyniesie ponad 1,8 mln Mg/rok, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków szacowana jest na niemal 900 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców).

Źródło: NFOŚiGW