Niemcy o krok bliżej do wydobycia węgla w Polsce

30 lipca 2015, 15:21 Energetyka
coal2

We wtorek, 28 lipca br. spółka Silesian Coal złożyła w Ministerstwie Środowiska liczącą kilkaset stron i kilkadziesiąt map dokumentację geologiczną złoża „Żory-Suszec 1” celem jej zatwierdzenia przez Komisję Zasobów Kopalin. Tym samym zamknięty został kolejny etap w drodze do pozyskania przez inwestora koncesji na wydobywanie węgla w Orzeszu. Wydobycie miałoby się rozpocząć już w trzy lata od uzyskania koncesji, przy założeniu, że dostępna dla projektu będzie część infrastruktury KWK „Krupiński”. 

Z pokładów złoża sąsiadującego z kopalnią Krupiński, położonych na głębokości od 600 do 1000 metrów, bogatego w 680 mln ton węgla koksowego i energetycznego, inwestor planuje wydobywać surowiec przez kilkadziesiąt lat. Dzięki inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Przewidziane wydobycie będzie mieć miejsce jedynie pod terenami niezamieszkałymi, gdyż inwestor, na wniosek władz samorządowych Orzesza, wyłączył z zakresu eksploatacji złoża zasoby znajdujące się bezpośrednio pod obszarami zabudowanymi.

– Zrealizowanie koncesji na badanie złoża zakończyło etap rozpoznania, dzięki któremu udokumentowaliśmy złoże „Żory-Suszec 1”. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem Projektu Zagospodarowania Złoża oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które wymagane są dla uzyskania koncesji Ministra Środowiska na wydobywanie kopalinmówi Jerzy Markowski, prezes Silesian Coal i autor projektu eksploatacji złoża.

Przekazane w ostatnich dniach do Ministerstwa Środowiska dokumentacje są wynikiem wieloaspektowego procesu inwestycyjnego. Polegał on na zbadaniu, udokumentowaniu i zweryfikowaniu zasobów złoża. Postępowanie było możliwe dzięki wykonanym w 2014 roku na terenie Orzesza dwóm odwiertom do głębokości 1000 metrów każdy oraz odpłatnemu dostępowi do informacji geologicznej będącej w posiadaniu Skarbu Państwa, co dało dostęp do informacji z 24 otworów, oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która udostępniła odpłatnie informacje z pięciu otworów. 

Uzyskane przez nas wyniki poszukiwań zostały dodatkowo poddane weryfikacji metodą YORC, przeprowadzoną przez międzynarodową firmę Geotec Rohstoffe. Wyniki badań pokazały, że wielkość zasobów jest jeszcze bardziej obiecująca niż początkowo szacowaliśmy – dodaje prezes Markowski.

Dzięki uzyskanym informacjom geologicznym inwestor wykonał szeroki zakres złożonych badań, między innymi analizy chemiczne węgli oraz pomiary hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, a także geofizyczne, które wykonano w Głównym Instytucie Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

– Oprócz udokumentowania zasobów węgla przeprowadzone badania i analizy dały nam pewność co do neutralnego wpływu eksploatacji węgla na sąsiadujące z planowanym obszarem wydobycia złoża soli. To istotna kwestia z punktu widzenia mieszkańców Orzesza, z którymi konsultowaliśmy nasze plany, a którzy zgłaszali pytania w tym zakresie – mówi dr Agata Ptak, geolog prowadząca badania.

Złożenie dokumentacji wraz z dodatkiem rozliczeniowym obszaru geologicznego złoża jest efektem zrealizowania przez Silesian Coal koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze „Orzesze”. Koncesja w tym zakresie została przyznana inwestorowi przez Ministra Środowiska we wrześniu 2013 roku.

Odpowiedzialna za realizację projektu eksploatacji złoża w Orzeszu jest spółka Silesian Coal, na czele której stoi Jerzy Markowski – były budowniczy i dyrektor Kopalni „Budryk” w Ornontowicach a potem Wiceminister Gospodarki. Silesian Coal jest spółką celową powołaną przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie. Spółka HMS Bergbau AG, która posiada 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka realizuje inwestycje między innymi w Indonezji, Singapurze, Tanzanii i Republice Południowej Afryki.

Źródło: Silesian Coal