Niskie ceny węgla przełożyły się na wyniki finansowe Grupy Tauron

18 sierpnia 2016, 06:15 Alert

Zysk netto grupy Tauron wyniósł w pierwszym półroczu 2016 roku 4,7 mln zł, a zysk EBITDA 1,65 mld zł – poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Spółka szacowała wcześniej, że będzie mieć w tym okresie ok. 10 mln zł skonsolidowanej straty netto i ok. 1,65 mld zł zysku EBITDA. Zysk netto Tauronu, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł 3,4 mln zł wobec 718,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 133,6 mln zł wobec 1.044,3 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy spadła w I półroczu o ok. 13 proc. rdr do 1,65 mld zł wobec 1,91 mld zł przed rokiem.Spółka podała, że największy udział w strukturze EBITDA miał segment Dystrybucja (69 proc., z wynikiem EBITDA 1.148 mln zł), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21 proc., 354 mln zł EBITDA) i Sprzedaż (17 proc., 280 mln zł EBITDA). W segmencie Wydobycie spółka zanotowała 169,2 mln zł straty EBITDA.Wyniki EBITDA we wszystkich czterech segmentach były w I półroczu niższe rdr. Tauron tłumaczy, że strata segmentu Wydobycie wynikała z niskich wolumenów produkcji i cen sprzedaży węgla, co nie pozwoliło segmentowi na osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego, zarówno w spółce Tauron Wydobycie, jak i Nowe Brzeszcze Grupa Tauron.

fot. Maciej Dorosiński

„Niższy wynik segmentu Wytwarzanie był przede wszystkim pochodną niedoboru nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do zrealizowanej emisji i wynikającymi z tego wyższymi kosztami segmentu. Na wynik segmentu Sprzedaż znaczący wpływ miał spadek sprzedaży detalicznej (o 2,4 TWh) z powodu niższego zapotrzebowania na energię, natomiast w przypadku dystrybucji ciążyło obniżenie średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych” – podał Tauron w komunikacie prasowym.

Przychody grupy sięgnęły w I półroczu 8,94 mld zł wobec 9,26 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o ok. 3 proc. rdr.  Spadek sprzedaży to efekt niższego wolumenu sprzedaży detalicznej i hurtowej energii, spadających cen węgla, niższej stawki za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych oraz niższych przychodów z opłat przyłączeniowych.

„Powyższe spadki zostały częściowo zrekompensowane przez wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej (wyższe ceny), gazu (zwiększenie wolumenu będące skutkiem pozyskania nowych klientów) oraz z tytułu operacyjnej rezerwy mocy” – podał Tauron.

Wyniki półroczne Tauronu są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Pod koniec lipca Tauron szacował, że miał w I półroczu 2016 roku ok. 10 mln zł skonsolidowanej straty netto, ok. 130 mln zł zysku operacyjnego, ok. 1,65 mld zł zysku EBITDA przy przychodach na poziomie ok. 8,94 mld zł. Spółka podawała, że te wyniki uwzględniają ujęcie odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT o około 710 mln zł oraz wyniku netto o około 590 mln zł.

Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP przed informacją spółki o planowanych odpisach oczekiwali 1,58 mld zł zysku EBITDA w pierwszym półroczu przy przychodach na poziomie 8,88 mld zł.

„Na wyniki grupy Tauron duży wpływ miały warunki rynkowe, jak również ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych. Wyniki są nieco słabsze w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak taka tendencja obserwowana jest w większości spółek sektora. Największy wpływ na osiągnięte rezultaty miały nadpodaż i wynikające z niej bardzo niskie ceny węgla, niższe ceny i wolumeny sprzedaży energii, wyższe koszty dotyczące emisji CO2, jak również znacząco niższy zwrot z kapitału w segmencie Dystrybucja” – powiedział cytowany w komunikacie Remigiusz Nowakowski, prezes Taurona.

„Obecnie kończymy prace nad nową strategią, która pozwoli grupie działać efektywniej w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym i w konsekwencji poprawić wyniki finansowe” – dodał. „W I półroczu dokonaliśmy odpisu z tytułu utraty wartości naszych farm wiatrowych i części bloków konwencjonalnych. Ujęcie odpisu wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT o ok. 700 mln zł oraz wyniku netto o ok. 600 mln zł. Odpisy nie mają wpływu na sytuację gotówkową Grupy – powiedział z kolei Marek Wadowski, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Tauron za II kwartał i I półrocze 2016 roku (dane w mln zł):

 

2Q2016 2Q2015 Różnica 1H2016 1H2015 Różnica
Przychody 4295,8 4466,8 -3,8% 8942,9 9256,6 -3,4%
EBITDA 780,5 892,9 -12,6% 1653,4 1907,9 -13,3%
EBIT -322,3 458,7 133,6 1044,3 -87,2%
wynik netto j. d. -319,8 216,5 3,4 718,5 -99,5%

 

W I półroczu 2016 r. grupa wyprodukowała 2,48 mln ton węgla (wzrost o 23 proc. rdr), a sprzedała 2,46 mln ton (wzrost o 7 proc. rdr), co jest bezpośrednim efektem włączenia z początkiem roku w skład grupy spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron.

Produkcja energii elektrycznej wyniosła około 8,45 TWh, co oznacza spadek o ok. 4 proc. rdr. Znaczny spadek produkcji odnotowano w segmencie OZE (o 21 proc.), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (nieopłacalność ze względu na niskie ceny zielonych certyfikatów) oraz niższej produkcji w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych ze względu na gorsze warunki hydrologiczne oraz mniejszą wietrzność.

Wolumen dystrybucji energii wzrósł o ok. 1 proc. do 24,77 TWh.Sprzedaż energii wyniosła ok. 15,6 TWh, tj. o ok. 2,4 TWh mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Spółka podała, że jest to przede wszystkim konsekwencja silnej konkurencji na rynku detalicznym energii elektrycznej

W I półroczu 2016 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1.452 mln zł i były niższe rok do roku o ok. 18 proc.
Na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego w segmencie Dystrybucja przeznaczono 387 mln zł, a 277 mln zł na budowę nowych przyłączy. W segmencie Wytwarzanie nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wyniosły 361 mln zł. 107 mln zł przeznaczono na budowę nowych mocy w kogeneracji w ZW Tychy (50 MW).

Na koniec czerwca 2016 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,58x.

Polska Agencja Prasowa