Norwegia będzie dalej wspierać elektromobilność i eksport węglowodorów

21 stycznia 2019, 07:00 Alert
norwegia flaga norwegii Źródło: Pixabay

Powstanie politycznej platformy łączącej norweskie partie Konserwatywną, Postępu i Liberalną przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom kraju swobodnego życia w dobrostanie – tak można przeczytać na rządowych stronach. W kilkunastu punktach zebrano wszystkie aspekty życia i określono cele oraz sposoby ich realizacji. 

Klimat i środowisko 

Jednym z elementów platformy jest działanie na rzecz klimatu i rozwijanie zielonej gospodarki. Norwegia chce dostosować swoją gospodarkę do światowych trendów, chronić klimat i wypełniać zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Władze będą zatem dążyć do reindustrializacji kraju, ale w najbardziej zrównoważony sposób. Chcą rozwijać biznes czystych technologii, innowacji i transportu zeroemisyjego. Nowy rynek ma oferować miejsca pracy w inteligentnych przedsiębiorstwach. Działania mają polegać na budowie gospodarki cyfrowej ograniczającej zależność od paliw kopalnych. Priorytetem ma być budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej, poprawa dostępności i jakości transportu publicznego i walka z wykluczeniem związanym z mobilnością. Rząd będzie przygotowywał plan zakładający eliminację paliw kopalnych z transportu do 2025 roku. 

Ekologiczna żegluga 

Platforma zakłada rozwój wsparcia zeroemisyjnej żeglugi, koncepcji hybrydowych różnych kategorii statków do 2030 roku. Działania te mają spowodować powstawanie nowych, ekologicznych miejsc pracy. Konieczny będzie dialog między biznesem a społecznościami. 

OZE

Rząd chce, aby Norwegia nadal była pionierem energetyki odnawialnej i walki z emisją w transporcie. Norwegia ma duży i rosnący udział samochodów o zerowej i niskiej emisji. Ambitny cel rządu na 2020 rok w zakresie ograniczenia średniej emisji CO2 pochodzącego z transportu wynoszący 85 g na km został osiągnięty trzy lata przed czasem. Rząd chce ułatwiać czerpanie zysków z produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Chce także utrzymać silną pozycję jej eksportera. W dokumencie podkreślono, że dobrze funkcjonujący rynek energii ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Ropa i gaz

Władze Norwegii przewidują, że przemysł naftowy i gazowy również odegra ważną rolę w norweskiej gospodarce, bo nadal w znacznym stopniu przyczynia się do finansowania norweskiego państwa opiekuńczego. Jednak rząd będzie kontynuował długoterminową politykę zakładającą zmiany zapotrzebowania na węglowodory, na które będą miały wpływ lokalne polityki klimatyczne, które łączyć będzie wspólny cel czyli wdrożenie porozumienia paryskiego. Norwegia uwzględnia w planach krótko i średnioterminowych ułatwienie eksportu gazu ziemnego w Europie. Polityka fiskalna związana z emisją CO2 pozostanie głównym instrumentem polityki klimatycznej na szelfie norweskim. Jednocześnie zachowane będą ścisłe wymogi środowiskowe przy wydobyciu ropy.

Elektromobilna brać 

Po przyjęciu przez władze treści zawartych w rządowej platformie porozumienia 17 stycznia 2019 roku norweska organizacja zrzeszająca użytkowników elektrycznych pojazdów Norsk Elbilfordeler napisała na Twitterze: „Zatwierdzenie platformy rządowej: utrzymanie przywilejów dla pojazdów elektrycznych oraz krajowy system wsparcia dla infrastruktury ładowania w osiedlach, dla właścicieli domów oraz współużytkowników garaży zgodnie z propozycją! To ważne zwycięstwo dla klimatu i czystego powietrza”.

Na straży 

Można zatem domniemywać, że w najbliższych latach sytuacja kierowców samochodów elektrycznych w Norwegii nie ulegnie znaczącej zmianie. Szybszy niż zakładano rozwój elektromobilności ma stymulować dalsze zmiany. Warto dodać, że organizacja reprezentująca użytkowników elektrycznych samochodów jest aktywnym uczestnikiem prac nad rozwojem branży. W ostatnich miesiącach wywalczyła deklarację władz o wsparciu budowy szybkich stacji ładowania. Plan zakłada budowę 1000 takich obiektów rocznie. Organizacja reprezentuje ponad 70 tysięcy użytkowników pojazdów elektrycznych. Rozpoczęła działalność w 1995 roku.

Regjeringen/Agata Rzędowska