Nowa strategia Enei: OZE i gaz. Elektrownia Ostrołęka C zostaje (RELACJA)

16 grudnia 2019, 13:00 Alert

Poznańska Grupa Enea zaprezentowała strategię rozwoju do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku. Chce zwiększyć inwestycje w nowe moce wytwórcze zero- i niskoemisyjne. Udział OZE w produkcji energii ma wzrosnąć do 33 procent w 2030 roku. Łącznie z gazem ma to być 40 procent. Enea zakłada więc transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego.

Konferencja Grupy Enea fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Konferencja Grupy Enea fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Nowe wyzwania Enei

Nowa strategia spółki ma wynikać z istotnych zmian w otoczeniu firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego pod względem regulacyjnym jak i rynkowym. Enea wzięła także pod uwagę szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań na rzecz energetyki odnawialnej i rozproszonej. Spółka podkreśla, że jej strategia uwzględnia również poszanowanie środowiska naturalnego i realizację celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Prezes Enei Mirosław Kowalik powiedział, że jego koncern zdecydował się na aktualizacje strategii w związku ze zmianami ostatnich trzech lat, a zmierzających w stronę ograniczenia emisji. – Część elementów strategii sprzed trzech lat zostało już zrealizowane. Staliśmy się drugim producentem energii w Polsce. Dostosujemy nasze moce wytwórcze do nowych norm środowiskowych. Zwrot na kapitale własnym i z aktywów jest satysfakcjonujący i na europejskim poziomie. W kwestii zmian środowiskowych jesteśmy motywowani, abyśmy transformację energetyczną dokonywali, by spełnić wyzwania europejskie. Chcemy zaopiekować się nowymi technologiami, które są szansą dla Grupy, aby przynosiły wzrost wartości dla akcjonariuszy. Chcemy, aby naszą grupę postrzegano jako wiarygodnego partnera biznesowego i technologicznego – mówił Kowalik.

Minister klimatu Michał Kurtyka obecny podczas prezentacji strategii Enei powiedział, że rosnący udział OZE pozwoli spółkom energetycznym na demokratyzacje wytwarzania i optymalizację kosztów. – Może to napędzać rozwój spółek energetycznych jak Enea. Mamy wyzwania inwestycyjne. W tym obszarze będziemy współpracować w zakresie solidarności europejskiej. Podczas Rady Europejskiej podkreślono inny punkt startu Polski. Rozmawialiśmy także o nowych zasobach inwestycyjnych, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Pomogę one w sprawiedliwej transformacji z korzyścią dla obywateli – zapewnił minister.

Nowy miks energetyczny Enei

Zdaniem prezesa Mirosława Kowalika rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na rynku jest dynamiczny i można już na nich zarabiać. Strategia Enei zakłada inwestycje rzędu 64 mld zł. – Trwa obecnie dyskusja o architekturze rynku. Enea odpowiada na pakiet zimowy Unii Europejskiej. Chcemy obracać energią i produktami w stronę klienta. To maksymalne wydatki na jakie możemy sobie pozwolić. Cześć inwestycji chcemy dokonać w formie project finanse nie obarczających bilansu spółki. Chcemy zrealizować inwestycje w nowe moce wytwórcze, czyli 14,7 mld zł na moce zeroemisyjne i 7,3 mld zł na ograniczenie emisji. Chcemy, aby emisje w spółce w 2030 roku były rzędu 550 kg CO2 na MWh – wyliczał prezes.

Enea chce wyłączyć część bloków wysokoemisyjnych i włączyć nowe, mniej emisyjne. – Jest to głównie fotowoltaika, na początku to 1,5 GW, a także 700 MW offshore, a także lądowe farmy wiatrowe rzędu 200 MW mocy zainstalowanej. Obecnie moc zainstalowana w jednostkach wytwórczych wynosi 92,2 procent, a OZE – 7,6 procent. W 2030 roku moce konwencjonalne będą stanowić 59 procent, a OZE – 33 procent. Źródła gazowe będą stanowić 8 procent. Pięć lat później moce konwencjonalne to będzie udział rzędu 40 procent, OZE 33 procent nadal, zaś gaz już 27 procent.

Elektrownia Ostrołęka C zostaje

– Nasze inwestycje ujmują porozumienie z Energą dotyczące bloku C w Ostrołęce – powiedział prezes Kowalik. Wyliczył, że wydatki inwestycyjne na wytwarzanie w strategii jego firmy wynoszące 22 mld zł odnoszą się do OZE. – Pozostałe pięć mld to pozostałe wydatki, w tym także na porozumienie z Energą dotyczącą tej inwestycji (nowego bloku w Ostrołęce – przyp. red.). To jest project finanse, a więc nie obciąża nam bilansu – zapewnił.

Elektrownia Ostrołęka C to ostatni blok węglowy w Polsce o mocy 1000 MW. Ma powstać do 2023 roku.

Gaz zastąpi węgiel 

Enea chce także zastępować bloki węglowe w Elektrowni Kozienice blokami gazowymi. – Chcemy  zastępować  gazem węgiel w bloki od 1 do 8 w Elektrowni Kozienice.  Zakładamy, że pierwszy blok gazowy miałby powstawać 2029 r. Zgodnie z prezentowaną strategią w  2030 roku  źródła gazowe stanowić mają 8 procent udziału w produkcji elektrycznej, a w 2035 r. 27 procent.

Jakie są szczegółowe założenia nowej strategii Enei?

Grupa Enea szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, w tym:

 1. Obszar Dystrybucji – 26,9 mld zł;
 2. Obszar Wydobycia – 9,2 mld zł;
 3. Obszar Wytwarzania – 12,5 mld zł;
 4. Odnawialne Źródła Energii – 14,7 mld zł;
 5. Źródła niskoemisyjne – 7,3 mld zł.

Kierunki rozwoju zgodnie ze strategią:

1) Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne;

2) Innowacyjne usługi dla Klientów Enei;

3) Nowoczesna komunikacja i modele współpracy z Klientem;

4) Elektromobilność, technologie wodorowe;

5) Smart Grid – inteligentne rozwiązania dla Klientów;

6) Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów;

7) Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain;

8) Magazynowanie energii;

9) Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska.

Spółka określiła, że transformacja aktywów wytwórczych będzie się zmieniać w najbliższych 10 – 15 latach. I tak, moce wytwórcze wynoszą obecnie  6 257 MW, a w 2035 roku ma to być 9 672. W tą jednak różnicą, że udział dotychczasowych mocy zainstalowanej, w tym konwencjonalnych opartych na węglu ( emitujących 781 CO2 kg/MWh) spadnie do 4 149  MW. Wyłączenia szacowane są na  2 150 MW. Jednak udział OZE ma wzrosnąć  do 3 475 MW. Źródła gazowe także mają wzrosnąć do 2 049 MW.

Enea określiła pięć najważniejszych celów strategicznych wspierających transformację spółki w kierunku koncernu niskoemisyjnego:

1) Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK ENEA;

2) Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

3) Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami;

4) Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK ENEA;

5) Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK ENEA.

Jednocześnie Spółka uznała, że w ramach nadrzędnego celu Grupy istotą będzie również jej zrównoważony rozwój. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK ENEA jest “Systematycznie rosnąca wartość Grupy Kapitałowej ENEA przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju”.

ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:

 1. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku;
 2. udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 procent do 2025 roku oraz 33 procent w 2030 roku;
 3. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22 procent w 2025 roku oraz 41 procent w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60 procent w perspektywie 2035 roku;
 4. wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku;
 5. udział ENEA w rynku sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 14 procent w 2025 roku oraz 15 procent w 2030 roku;
 6. poziom mocy zainstalowanej w wysokości 7 447 MW w 2025 roku oraz 8 287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9 672 MW w perspektywie 2035 roku;
 7. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku;
 8. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku;
 9. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,4 procent w 2025 roku oraz 5,3 procent w 2030 roku;
 10. wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25 procent w 2025 roku oraz do 30 procent w 2030 roku;
 11. wskaźnik ROE na poziomie 10 procent w 2025 roku i 2030 roku;
 12. wskaźnik ROA na poziomie 5 procent w 2025 roku i 2030 roku;
 13. wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35 procent w 2025 roku oraz o 39 procent w 2030 roku;
 14. udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12 procent w 2030 roku;
 15. wartość EBITDA z Nowych Linii Biznesowych w wysokości 360 mln zł w 2030 roku;
 16. udział wydatków na B+R+I w łącznych nakładach inwestycyjnych GK ENEA na poziomie 2 procent w 2030 roku.

AKTUALIZACJA: 16 grudnia 2019, godz. 13.10 – informacje o Elektrowni Ostrołęka C