Nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie. Są przepisy dotyczące wykorzystania biometanu

2 października 2023, 06:45 Alert

Pierwszego października 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Nowe przepisy przewidują wsparcie odnawialnych źródeł energii na rynku energii elektrycznej i rynku ciepła oraz promocję klastrów energii i wykorzystania biometanu.

Dokumenty. Źródło: freepik
Dokumenty. Źródło: freepik


Pierwszego października wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela wdraża przepisy unijnej dyrektywy RED II dotyczącej wsparcia OZE na rynku energii elektrycznej i rynku ciepła – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

– Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jednoznacznie wyznacza kierunki zmian polskiej energetyki. Dążenie do maksymalnego ograniczenia emisyjności wymaga zdecydowanej zmiany miksu energetycznego i zastępowania źródeł węglowych zeroemisyjnymi oraz „zielonymi”. Generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, właśnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. A wobec zmian zachodzących na tym rynku wraz z rozwojem technologii należało wprowadzić zmiany do regulującej ten segment ustawy o OZE – powiedział Rafał Gawin, prezes URE.

Nowe prawo zawiera rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE, która przewiduje, że proces inwestycyjny może polegać zarówno na: odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianie parametrów użytkowych lub technicznych instalacji OZE, albo przekształceniu instalacji OZE w inny rodzaj instalacji OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego, albo przekształceniu jednostki wytwórczej niestanowiącej instalacji OZE w instalację OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego.

Nowela przewiduje objęcie instalacji zmodernizowanych wykorzystujących różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę dwoma systemami wsparcia. Po pierwsze jest to system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) dla instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Po drugie jest to system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) dla instalacji OZE o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW – tłumaczy URE.

Zdaniem urzędu, nowela pozwoli również na udział zmodernizowanych instalacji OZE w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł OZE, przy czym dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji zmodernizowanych nie przewidziano odrębnych aukcji. Mają oni uczestniczyć w aukcjach wspólnie z wytwórcami energii elektrycznej z nowych instalacji.

Zaktualizowany dokument przewiduje także nową formę pomocy wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, które wykorzystały już okres wsparcia. Chodzi np. o system dopłat do ceny rynkowej przez maksymalnie 10 lat. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie pierwszego lipca 2025 roku.

Nowela wdraża także rozwiązania, które mają stworzyć rynek biometanu w Polsce. Dzięki nowym przepisom biometan będzie mógł być wprowadzany do sieci gazowych, a także wykorzystywany w transporcie. Urząd wylicza, że w oprócz definicji biometanu, nowe przepisy regulują też kwestie: wsparcia, które obowiązywać będzie przez 20 lat, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2048 roku, rejestru wytwórców biogazu, czy też usprawnień związanych z przyłączaniem instalacji wytwarzających biometan do sieci.

Dodatkowo, nowelizacja ustawy o OZE ma usprawnić działanie klastrów energii poprzez m.in. modyfikację definicji, wzmocnienie roli gmin i powiatów, określenie obszaru działania klastra. – Istotnym elementem wprowadzonych zmian są przepisy ustanawiające realne wsparcie dla klastrów energii w postaci ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, które w założeniu mają przyspieszyć rozwój klastrów. Warunkiem skorzystania z tych ulg jest uzyskanie wpisu do rejestru klastrów prowadzonego przez Prezesa URE oraz spełnienia minimalnych wymogów stawianych klastrowi energii co do zużycia energii z OZE, mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych i magazynów energii oraz pokrycia zapotrzebowania na energię eteryczną własną produkcją – czytamy w komunikacie URE.

Urząd Regulacji Energetyki / Polska Agencja Prasowa / Jędrzej Stachura

Kensbok: Myślimy o biometanie w Baltic Pipe i wodorociagu przez Baltyk oraz amoniaku w przyszlości (ROZMOWA)