Nowi członkowie Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

23 grudnia 2015, 08:40 Alert
Witold Waszczykowski

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powołał z dniem 9 grudnia br. dziesięciu nowych członków Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.


Nowi członkowie powołani zostali do końca kadencji Rady powołanej w 2013 r., tj. do dnia 28 listopada 2017 r. Do zadań Rady Instytutu należy przede wszystkim zatwierdzanie rocznego planu działań PISM, projektu rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania Dyrektora Instytutu z realizacji planu działań Instytutu. Zgodnie z regulaminem działania Rady, jej członkowie wybiorą spośród siebie Przewodniczącego.

W skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wchodzą:

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski

Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, kierownik Katedry Amerykanistyki, Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Jan Parys, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Prof. dr hab. Aleksander Stępkowski, podsekretarz stanu ds. prawnych, traktatowych oraz praw człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP

Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

dr Wojciech Zajączkowski, dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP, kierownik Zakładu Interesów Grupowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest państwową jednostką organizacyjną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych oraz upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych.