Od października AON zastąpi Akademia Sztuki Wojennej

13 kwietnia 2016, 06:45 Alert
Zdjecie konferencja AON

(Centrum Informacyjne Rządu)

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zgodnie z którą od 1 października na bazie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie zostanie utworzona Akademia Sztuki Wojennej.

Od 1 października 2016 r. zacznie działać w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej – uczelnia wojskowa, która ma sprostać nowym zadaniom i wyzwaniom współczesnego świata oraz bieżącym i perspektywicznym potrzebom Sił Zbrojnych RP. Nowa uczelnia powstanie na bazie Akademii Obrony Narodowej, która zostanie rozwiązana 30 września br.

Akademia Sztuki Wojennej zapewni polskiej armii nowoczesne studia strategiczne. Oferta dydaktyczna i naukowo-badawcza związana będzie z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Nowa uczelnia ma być ośrodkiem eksperckim prowadzącym m.in. badania, analizy i kwerendy na temat sytuacji geopolitycznej oraz militarnej w wybranych częściach świata – podaje CIR. Akademia będzie przede wszystkim kształcić i szkolić żołnierzy. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Akademia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego.

Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej może polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Wprowadzono także obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa.
W projekcie ustawy uregulowano także kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej.