Oettinger: Inteligentne miasta zmienią naszą codzienność

29 listopada 2013, 11:54 Energetyka

Podczas dzisiejszej konferencji, której gospodarzem była Komisja Europejska, radni miejscy, dyrektorzy przedsiębiorstw i liderzy społeczeństwa obywatelskiego omawiali działania przedstawione w strategicznym planie realizacji na rzecz inteligentnych miast oraz sposób wprowadzenia ich w życie. Komisja ogłosiła, że na wiosnę 2014 r. wystosuje zaproszenie do podejmowania zobowiązań na rzecz inteligentnego miasta i społeczności, aby zmobilizować wysiłki zmierzające do realizacji priorytetów planu działania. Plan ten jest częścią piątego europejskiego partnerstwa innowacyjnego.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę transportu, powiedział: „Z zadowoleniem witam przewoźników, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, producentów pojazdów, urbanistów, przedsiębiorstwa usług energetycznych i naukowców na wspólnym spotkaniu mającym na celu dyskusję o przyszłości naszych miast. Inicjatywa na rzecz inteligentnych miast jest doskonałą okazją, by dokonać zmian służących zmniejszeniu zatorów komunikacyjnych i rozwijaniu możliwości biznesowych w naszych miastach. Musimy utrzymać tempo działania i już teraz przejść od planowania do fazy realizacji.”

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Przyszłość infrastruktury miejskiej i urbanizmu będzie opierać się na zintegrowaniu systemów technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i wykorzystywaniu dużych zbiorów danych tak, by miasta stały się atrakcyjniejszymi miejscami do życia i pracy. Musimy oprzeć te nowe systemy na otwartych standardach w zakresie sprzętu, oprogramowania, danych i usług, które rozwiną się dzięki europejskiemu partnerstwu innowacyjnemu.”

Günther H. Oettinger, unijny komisarz ds. energii, powiedział: „Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności ma na celu inwestowanie w zrównoważony rozwój w jak największej ilości miast. Tworzenie opartego na równych warunkach partnerstwa łączącego miasta i przedsiębiorstwa, opierającego się na synergiach pomiędzy technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, energią i mobilnością, zaowocuje projektami, które w zasadniczy sposób zmienią naszą codzienność.”

Na rzecz inteligentnych miast i społeczności Komisja zamierza przeznaczyć około 200 mln euro w budżecie na lata 2014–2015 programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020” w celu przyspieszenia postępów i wprowadzenia na szeroką skalę rozwiązań służących inteligentnym miastom. Pojawią się również możliwości dostępu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności koncentruje się na obszarach, w których problemy ICT, energii i mobilności nakładają się na siebie, oraz wskazuje najbardziej skuteczne, wspólne podejścia i rozwiązania. Europejskie miasta i regiony różnią się od siebie, ale mają również wiele podobnych potrzeb, które można najlepiej zaspokoić dzięki wspólnemu podejściu. W ten właśnie sposób europejskie partnerstwo może wnieść wartość dodaną.

Europejskie partnerstwo łączy radnych miejskich, przedsiębiorstwa i przedstawicieli społeczności oraz zapewnia tym podmiotom forum, w ramach którego można zidentyfikować, opracować i rozpowszechniać innowacyjne rozwiązania, a także je realizować. Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności będzie koncentrować się na zrównoważonej mobilności miejskiej, zrównoważonych dzielnicach i środowisku zbudowanym, jak również na zintegrowanych infrastrukturach i procesach w obszarze energii, ICT i transportu. W ramach tego partnerstwa określono również niezbędne działania zorientowane na obywateli i ich udział oraz działania związane z rozwojem nowych modeli finansowania i biznesu, które przyspieszą wdrożenie na szeroką skalę rozwiązań na rzecz inteligentnego miasta.

Wystosowane dzisiaj przez Komisję zaproszenie do podejmowania zobowiązań będzie stanowić wartość dodaną dla zobowiązujących się stron dzięki lepszemu eksponowaniu ich działań na szczeblu europejskim, możliwości współpracy z innymi podmiotami nad tą samą problematyką oraz tworzeniu programów inwestycyjnych o szerokim zakresie, które przyspieszą innowacje w miastach i poszerzą ich skalę.

Każde miasto, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, rząd lub instytucję naukową zachęca się do przestrzegania zaleceń strategicznego planu realizacji poprzez rozwój własnych inicjatyw i podejmowanie zobowiązań na rzecz inteligentnych miast w formie inwestycji, nowych form współpracy i wspólnego korzystania z zasobów.