Operator gazociągów w Polsce interesuje się przestawieniem ich na wodór i inne gazy odnawialne

1 marca 2023, 14:45 Alert

Gaz-System rozpoczyna badanie rynku w obszarze wodoru, amoniaku i biometanu. Wyniki będą stanowić m.in. rozwinięcie opracowywanej równolegle strategii wodorowej spółki, a także planów stworzenia warunków infrastrukturalnych umożliwiających ich transport.

Wodór. Źródło: freepik.com
Wodór. Źródło: freepik.com

Gaz-System poinformował, że pierwszego marca uruchamia procedurę badania rynku dla nowych projektów w obszarze wodoru, amoniaku i biometanu. Wyniki badania rynku będą stanowić m.in. rozwinięcie opracowywanej równolegle strategii wodorowej spółki, a także planów stworzenia warunków infrastrukturalnych umożliwiających transport wodoru, biometanu i amoniaku, dotyczących zarówno odbioru z instalacji produkcyjnych, jak również dostarczenia go do lokalizacji wskazanych przez uczestników badania.

W praktyce oznacza to, że Gaz-System oszacuje poziom zainteresowania rozwojem nowych projektów dedykowanych pod transport wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców. Zbada również potencjał w obszarze produkcji biometanu oraz obszary, w których biometanownie mogłyby zostać przyłączone do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Spółka zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane aktywnym udziałem w uzupełnieniu i uszczegółowieniu strategii dążącej do dekarbonizacji polskiej gospodarki. Dodaje, że jest otwarta na bezpośredni dialog z uczestnikami rynku w trakcie trwania badania rynku oraz na organizację spotkań bilateralnych.

W ostatnich latach Europa dąży do transformacji energetycznej m.in. poprzez odejście od paliw kopalnianych i zastąpienie ich technologiami nisko lub zeroemisyjnymi. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska z 2022 roku, rosnące zużycie energii, szczególnie w sektorze transportu, spowalnia jednak postęp państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Gaz-System może w przyszłości przestawić polskie gazociągi na wodór. Warto przypomnieć, że pod koniec 2022 roku podpisał porozumienie z operatorami Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Niemiec, w ramach którego podejmie współpracę przy tworzeniu transgranicznego Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Zdaniem spółki, ten projekt umożliwi dywersyfikację dostaw energii oraz wpłynie na przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej, co pozwoli na osiągnięcie unijnego celu produkcji 10 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Korytarz umożliwi transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż całego korytarza, jak również w Europie Środkowej.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Perzyński: Ślązacy chcą tworzyć polskie technologie transformacji energetycznej