Orłowski: Należy wspierać efektywność energetyczną miast

1 czerwca 2015, 12:15 Energetyka

„Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia ich mieszkańców to najważniejszy cel Krajowej Polityki Miejskiej, określającej współczesne wyzwania związane z realizacją idei inteligentnych miast”– mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji „Europolis – Inteligentne Miasta Przyszłości”. Odbyła się ona 29 maja 2015 r. w Warszawie.

Projekt Smart City

Przedstawiając koncepcję rozwoju inteligentnych miast przyszłości, wiceszef resortu zwrócił uwagę na potrzebę właściwego kompleksowego podejścia do tej idei.

„Powinna być ona rozumiana nie tylko jako promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Konieczne jest aktywne poszukiwanie i stosowanie rozwiązań, które pozwalają zracjonalizować wydatki samorządu i mieszkańców, a także efektywniej zarządzać różnymi aspektami funkcjonowania miasta, od infrastruktury do partycypacji społecznej, edukacji i kultury”– mówił wiceminister Orłowski.
Podkreślił, że równie ważne jest budowanie poczucia mieszkańców, że miasto kształtowane jest z myślą o nich i przy ich udziale.

Idea smart city w zintegrowanym podejściu powinna promować i wspierać rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości. Wiceminister Orłowski wskazał, że budowanie funkcji metropolitalnych i wzmacnianie konkurencyjności największych polskich miast zależy m.in. od stymulowania siły i nowoczesności polskich przedsiębiorstw.

„Aby to osiągnąć należy wspierać rozwijanie współpracy nauki i biznesu, wzmacnianie potencjału naukowego szkół wyższych i poprawianie jakości kształcenia”– stwierdził wiceszef resortu.
Miasta w perspektywie finansowej 2014-2020 mogą liczyć na wsparcie w ramach różnych programów operacyjnych. Będą mogły ubiegać się o środki finansowe m.in. na inwestycje w zakresie rozwoju inteligentnego transportu publicznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego budownictwa, redukcji odpadów, czy recyklingu.

Z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowane będą inwestycje związane z rozwojem systemu zintegrowanego i zrównoważonego transportu publicznego. Pieniądze zostaną także przeznaczone na projekty wspierające efektywność energetyczną, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Projekty związane z miejskim transportem pieniądze będą dostępne w programie Polska Wschodnia, a także w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Dodatkowo, w ramach RPO praktyczne zastosowanie idei „inteligentnych miast”, obejmować będzie przede wszystkim wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Z kolei, w programie Inteligentny Rozwój przewidziano dofinansowane będą projekty badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstaną rozwiązania wykorzystywane przez inteligentne miasta. Rozwój kapitału ludzkiego w miastach wspierany jest przez Program Wiedza Edukacja Rozwój.

„Podejmowane będą działania mające na celu wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników, propagowanie idei life long learning, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzmacnianie skuteczności administracji publicznej” – podsumował wiceminister.