Otwarcie S-69 od Buczkowic do Żywca

24 lipca 2015, 15:40 Drogi
S691

Oddany 24 lipca 2015 r. do ruchu odcinek, to ostatni z budowanej drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec, o łącznej długości 15,56 km.

Udostępnienie kierowcom 9,41 km odcinka, od węzła Buczkowice do Żywca, pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o około 25 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin: Wilkowice (sołectwa: Bystra Śląska i Wilkowice), Buczkowic (sołectwo Rybarzowice), Łodygowic oraz miasta Żywiec. Odcinek ten będzie można teraz pokonać w już około 5 minut.

Umożliwi to również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą o dwóch szerokich 10-metrowych jezdniach złożonych z dwóch pasów ruchu, o szerokości 3,5 m każdy, wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m. Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają cztery węzły drogowe: „Wilkowice” „Buczkowice” „Łodygowice” oraz „Żywiec”.

To kolejny etap zbilżający połączenie drogą szybkiego ruchu Polski ze Słowacją, przy zapewnieniu wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego, dużych prędkości podróżnych oraz wysokiej przepustowości.

W ramach realizacji tego odcinka od węzła Buczkowice do Żywca wybudowano:

 • 3 mosty,
 • 9 wiaduktów,
 • 1 estakadę,
 • 2 kładki,
 • 15 przepustów skrzynkowych i 22 przepustów rurowych,
 • drogę zasadniczą o długości 9,36 km,
 • drogi poprzeczne o długości 1,36 km,
 • drogi wewnętrzne o długości 18 km,
 • 105 zjazdy.

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu odpowiadać będą, miedzy innymi:

 • bariery stalowe o długości 33 km,
 • bariery betonowe o długości 212 m,
 • oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 13 005 m2.

Przebudowano również: sieci gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne.

Na potrzeby budowy tego odcinka drogi zużyto:

 • 75 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym 25 tys. ton SMA (bez obiektów mostowych) na warstwę ścieralną o grubości 4 cm,
 • 15 tys. ton stali,
 • 137 tys. m3 betonu,
 • 220 tys. ton kruszywa na podbudowę.

Odcinek został oświetlony 284 latarniami drogowymi.

Zadbano również o zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego dla otoczenia drogi poprzez budowę osłon akustycznych, w tym zielonej ściany o długości 5,52 km.

Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiadać będzie:

 • 18 km rowów,
 • 9 km korytek betonowych,
 • 6 km kanalizacji deszczowej,
 • 260 studni,
 • urządzenia ochrony wód w tym 25 separatorów, 25 osadników,
 • 11 zbiorników retencyjnych.

W ramach ochrony środowiska wykonano również:

 • 8 przejść dla zwierząt zintegrowanych (obiekty mostowe),
 • 10 przejść dla małych zwierząt (przepusty).

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”).

Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

Główne cele Inwestycji:

 • wybudowanie drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 • usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad