Czy TSUE zakwestionuje pakiet paliwowy? Ministerstwo finansów czeka na wyrok

22 marca 2021, 16:15 Alert

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości stwierdza w opinii, w sprawie toczącego się postępowania, że przepisy tzw. pakietu paliwowego są niezgodne z dyrektywą o VAT. Pakiet ten miał na celu ograniczyć możliwości do wyłudzeń podatku VAT przy imporcie i magazynowania paliw płynnych w Polsce.

fot. Pixabay

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczy się postępowanie prejudycjalnym w ramach trwającego przed polskimi sądami sporu między spółką G. a dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie konieczności zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw. Obowiązek ten, podobnie jak cały pakiet paliwowy, wprowadzono w celu zwalczania oszustw podatkowych związanych z obrotem paliwami, także w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych. Wspominana spółka zakwestionowała ważność, w świetle prawa UE, obowiązku wcześniejszej zapłaty, zgodnie z którym była ona zobowiązana do uiszczenia kwoty brutto podatku, obliczonej bez uwzględnienia jej prawa do odliczenia, od każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, i to w terminie pięciu dni od ich wprowadzenia na terytorium kraju.

Tło

Skarżąca w postępowaniu głównym firma nie uiściła VAT należnego za te nabycia w łącznej kwocie 1 530 766 zł w terminie pięciu dni od wprowadzenia oleju napędowego na terytorium kraju, jak wymaga tego art. 103 ust. 5a u.p.t.u. Ponadto nie złożyła ona miesięcznej deklaracji w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty, zgodnie z wymogiem przewidzianym w art. 99 ust. 11a tej ustawy.

Decyzją z 6 kwietnia 2018 roku organ podatkowy nałożył na skarżącą w postępowaniu głównym, tytułem zaległości podatkowych za grudzień 2016 roku,, obowiązek natychmiastowej zapłaty VAT należnego za sporne nabycia wewnątrzwspólnotowe, powiększonego o odsetki za zwłokę naliczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. Skarżąca się firma wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (Polska), który skargę tę oddalił wyrokiem z dnia 10 lipca 2018 roku. Firma w wniosła następnie skargę kasacyjną od tego wyroku do sądu odsyłającego, kwestionując zgodność art. 103 ust. 5a u.p.t.u. z art. 110 TFUE i z art. 69 i 206 dyrektywy VAT. Sąd ten wyjaśnił, że art. 103 ust. 5a u.p.t.u. stanowi część „pakietu paliwowego” przyjętego na poziomie krajowym, który wszedł w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r., czyli szeregu zmian mających na celu poprawę poboru VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw i zapobieganie oszustwom w zakresie VAT na transgranicznym rynku paliw.

TSUE podważy zapisy pakietu paliwowego?

Rzecznik Generalny TSUE opublikował już opinie w toczącej się sprawie. Jest on zdania, że „art. 62 i 69 dyrektywy VAT stoi na przeszkodzie takiemu obowiązkowi wcześniejszej zapłaty w zakresie, w jakim pozwala on organom podatkowym żądać od podatnika zapłaty, zanim podatek stanie się wymagalny” . Według Rzecznika wcześniejszej zapłaty nie można ponadto uznać za zaliczkę w rozumieniu art. 206 tej dyrektywy. – Takiej wcześniejszej zapłaty nie można ponadto uznać za zaliczkę w rozumieniu art. 206 tej dyrektywy. Z jednej strony zaliczki takie mogą dotyczyć jedynie podatku, który na mocy wyżej wymienionych przepisów stał się wymagalny. Z drugiej strony zaliczki takie muszą odnosić się do kwoty netto podatku, obliczonej za cały okres rozliczeniowy, a nie do kwoty brutto VAT należnego za opodatkowaną transakcję, rozpatrywaną odrębnie.- czytamy w opinii. Rzecznik Generalny tłumaczy, że z jednej strony zaliczki takie mogą dotyczyć jedynie podatku, który na mocy wyżej wymienionych przepisów stał się wymagalny.- Z drugiej strony zaliczki takie muszą odnosić się do kwoty netto podatku, obliczonej za cały okres rozliczeniowy, a nie do kwoty brutto VAT należnego za opodatkowaną transakcję, rozpatrywaną odrębnie – czytamy w opinii.

Resort czeka na wyrok

Resort finansów odniósł się w stanowisku przekazanym PAP do opinii Rzecznika Generalnego. – Pakiet paliwowy jest ważnym i skutecznym narzędziem uszczelniania systemu podatkowego. Opinia Rzecznika Generalnego jest analizowana przez ministerstwo finansów. W tej sprawie kluczowy jednak będzie wyrok TSUE i dopiero TSUE ostatecznie rozstrzygnie o zgodności w tym zakresie ustawy o VAT z prawem UE, w szczególności z dyrektywą VAT – informuje ministerstwo finansów.

Trybunał Sprawiedliwości UE/Ministerstwo finansów/Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki

Zajdler: Trybunał nie przekreśli pakietu paliwowego, choć może oczekiwać korekty