PE przestrzega przed propagandą Rosji i terrorystów z Daesh

23 listopada 2016, 16:45 Alert

Unia Europejska jest pod rosnącą presją propagandy uprawianej przez rosyjski rząd i przez islamistyczne grupy terrorystyczne. Ich celem jest dezinformacja, wzbudzanie poczucia zagrożenia i niepewności oraz wywoływanie podziałów w UE. Posłowie zawarli te ostrzeżenia w rezolucji przyjętej w środę. Zalecają w niej wzmocnienie grupy zadaniowej UE ds. komunikacji strategicznej oraz i środków służących upowszechnianiu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności korzystania z internetowych środków przekazu.

„Dostałam zadanie opisania propagandy uprawianej zarówno przez czynniki państwowe jak i niepaństwowe. Widzieliśmy wiele jej objawów. W odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, sytuacja jest obecnie jasna. Po aneksji Krymu i agresji we wschodniej części Ukrainy, wiele krajów jest w pełni świadomych rosyjskiej dezinformacji i manipulacji ” – powiedziała posłanka sprawozdawczyni Anna Fotyga (ECR, PL). „Również to sprawozdanie, gdy było opracowywane, było celem wrogiej propagandy” – dodała.

Rezolucja Parlamentu kładzie nacisk na konieczność aktywnego przeciwdziałania kampaniom dezinformacji i propagandzie niektórych państw, takich jak Rosja, i podmiotów niepaństwowych, takich jak ISIS/Daisz, Al-Kaida lub inne dżihadystycznze organizacje terrorystyczne i transnarodowe grupy przestępcze.

Wroga propaganda przeciwko UE ma na celu wypaczenie prawdy, poróżnienie państw członkowskich, spowodowanie strategicznego rozłamu między Unią Europejską a jej partnerami w Ameryce Północnej oraz sparaliżowanie procesu decyzyjnego, zdyskredytowanie instytucji UE i partnerstwa transatlantyckiego, wzbudzanie strachu i niepewności wśród obywateli UE – czytamy w rezolucji.

Rosja chce doprowadzić do rozłamu w Europie

Europosłowie zwracają uwagę, że wraz z aneksją Krymu i rozpoczęciem wojny hybrydowej w Donbasie Kreml nasilił propagandę skierowaną przeciwko Unii Europejskiej. Przytaczają przyklady narzędzi i metod dezinformacji szeroko wykorzystywanych przez rosyjski rząd: think tanki i specjalnie powołane fundacje (np. Russkij Mir), organy państwowe (Rossotrudniczestwo), wielojęzyczne stacje telewizyjne (np. Russia Today), pseudoagencje informacyjne (np. Sputnik) i trolling w interncie i mediach społecznościowych w celu „ zakwestionowania wartości demokratycznych, wprowadzenia rozłamu w Europie, uzyskania krajowego poparcia i stworzenia wizerunku niewydolnych państw we wschodnim sąsiedztwie UE”.

Parlament Europejski zauważa, że „Kreml finansuje partie polityczne i inne organizacje w UE” i nie szczędzi słów krytyki wobec wsparcia, jakiego Rosja udziela siłom antyeuropejskim w UE, w szczególności partiom skrajnie prawicowym i ruchom populistycznym „negującym podstawowe wartości liberalnych demokracji”.

Daisz mierzy w Unię

Działania propagandowe Daisz są głównie wymierzone w Unię Europejską i jej obywateli. Dlatego Parlament wzywa państwa członkowskie UE do ściślejszej współpracy w celu ochrony społeczeństwa, w szczególności młodzieży, przed rekrutacją do organizacji terrorystycznych, i uleganiem radykalizacji postaw i poglądów. Posłowie uważają też za niezbędne sformułowanie w UE przekazu zadającego kłam propagandzie ISIL/Daisz, ale również „wzmocnienie pozycji i większą widoczność głównych muzułmańskich uczonych wiarygodnych w obalaniu propagandy ISIL/Daisz”.

Umiejętność korzystania z informacji

Aby przeciwdziałać antyeuropejskim kampaniom dezinformacyjnym, posłowie wskazują na konieczność inwestycji w podnoszenie świadomości odbiorców i edukacji w celu umożliwienia obywatelom dokonywania krytycznej analizy treści medialnych i identyfikacji propagandy, z uwzględnieniem rozwijania umiejętności korzystania z internetowych środków przekazu przez „konsumentów mediów”. Konieczne jest zapewnienie wystarczających środków na rzecz wsparcia pluralizmu mediów, mediów lokalnych, dziennikarstwa śledczego, mediów obcojęzycznych, zwłaszcza w językach, którymi posługują się społeczności narażone na propagandę i zapewnienia komunikacji dostosowanej do poszczególnych regionów.

Rezolucja sugeruje także pogłębienie współpracy UE i NATO w zakresie strategii komunikacyjnej, wzmocnienie dziewięcioosobowej grupy zadaniowej ds. komunikacji strategicznej UE i zapewnienie większego wsparcia mediom w krajach sąsiadujących z UE, aby zwiększyć ich odporność na propagandę.

Rezolucja została przyjęta 304 głosami przy 179 głosach przeciw i 208 wstrzymujących się.

Źródło: Parlament Europejski