PERN ogłosił przetarg na zaprojektowanie drugiej nitki ropociągu pomorskiego

21 czerwca 2019, 12:00 Alert

PERN ogłosił uruchomienie postępowania przetargowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), w tym pozwolenie na budowę oraz na zasadach prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją „II nitki Odcinka Pomorskiego”, jako etapu przygotowania inwestycji strategicznej.

Rurociąg Pomorski fot. PERN
Rurociąg Pomorski fot. PERN

Budowa drugiej nitki rurociągu Odcinka Pomorskiego stanowi przedsięwzięcie o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę perspektywy stopniowego wzrostu importu ropy drogą morską, budowa drugiej nitki wpisuje się także w politykę dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w ropę poprzez gdański Naftoport.

Zgodnie z założeniami projektowany rurociąg surowcowy będzie przebiegać wzdłuż I nitki Odcinka Pomorskiego. Rurociąg będzie pracował dwukierunkowo, niezależnie od I nitki rurociągu. Według wstępnych szacunków parametry techniczne rurociągu pozwolą na przesył blisko 25 mln ton ropy rocznie. Realizacja inwestycji pozwoli na przekierowanie ropy naftowej w sytuacjach awaryjnych z jednego rurociągu do drugiego oraz da możliwość przesyłu surowca przez „połączone obie nitki”.

Tryb postępowania negocjacji z ogłoszeniem oznacza, że Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy w szczególności posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia w realizacji zamówienia o podobnym do przedmiotu zakupu charakterze. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 10.07.2019r.

Budowa rurociągu ropy naftowej z Gdańska do Płocka, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o Ustawę z 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwaną Specustawą) oraz wynika z przyjętej przez Radę Ministrów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

PERN