PGE ograniczy emisję w Elektrowni Dolna Odra. Później gaz

11 września 2018, 15:15 Alert
Elektrownia_Dolna_Odra
Elektrownia Dolna Odra / fot. Wikimedia Commons

Konsorcjum SBB Energy S.A., Polimex Energetyka sp. z o.o., oraz Polimex – Mostostal S.A., przeprowadzą modernizację 4 bloków Elektrowni Dolna Odra należącej do Polskiej Grupy Energetycznej.

Przetarg „pod klucz”, w którym wygrało konsorcjum dotyczy dostawy i montażu instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra. Instalacja ta pomoże sprostać tej elektrowni nowym wymaganiom środowiskowymi zgodnie z unijnymi konkluzjami BAT.

Wyniki przetargu

Najkorzystniejsza okazała się oferta Konsorcjum firm w składzie: SBB ENERGY S.A. (lider Konsorcjum), Polimex Energetyka sp. z o.o., (partner Konsorcjum), Polimex – Mostostal S.A., (partner Konsorcjum).

Pozostałe firmy jakie startowały w przetargu to:

Konsorcjum firm w składzie: ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o (lider Konsorcjum), ERBUD S.A. (partner Konsorcjum), Yara Environmental Technologies GmbH (partner Konsorcjum); Energotechnika – Energorozruch S.A., Konsorcjum firm w składzie: Budimex S.A. (lider Konsorcjum), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europę GmbH (partner Konsorcjum); Rafako S.A.

Zamawiający zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie oceny ofert dokonanej zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Konsorcjum SBB i Polimeksu otrzymało 99,39 pkt., konsorcjum Erbudu i spółki – Yara 99,22 pkt., Rafako – 99,08 pkt., a konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi – 73,01 pkt.

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia to okres do jesieni 2021 r. Koszt inwestycji wyniesie prawie 200 mln zł.

Elektrownia Dolna Odra

W skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin.Produkcja energii elektrycznej w 2007 roku osiągnęła wielkość 7,3 mln MWh, co stanowiło ok. 5% produkcji krajowej.

Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, wykorzystywana jest także biomasa w procesie współspalania. Moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach spółki wynosi 1984 MW, a moc cieplna 662 MW, liczba kotłów energetycznych – 17.

W ubiegłym roku Komitet Inwestycyjny Grupy PGE wydał rekomendację w zakresie paliwa i technologii dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. W ramach technologii niskoemisyjnych Grupa PGE zamierza zainwestować również w nowe moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładano, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Szacowane koszty budowy bloku gazowego o mocy ok. 500 MW, oparte o rynkowe ceny realizowanych obecnie projektów, mieszczą się w przedziale 2-3 mln zł za MW.

BiznesAlert.pl