PGNiG i Gaz-System angażują się w rozwój polskiej gospodarki wodorowej

14 października 2021, 17:15 Alert
PGNiG logo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje postanowienia Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego podpisanego w lipcu ub.r.

– Udział w budowie i rozwoju gospodarki wodorowej to duże wyzwanie dla całej Grupy Kapitałowej, które podejmujemy z pełną odpowiedzialnością. Posiadamy możliwości, aby zagospodarować cały łańcuch wartości związany z wodorem, zwłaszcza w zakresie jego magazynowania i dystrybucji. Jestem przekonany, że połączenie sił w celu wspólnej realizacji celów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej przyniesie oczekiwany sukces – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes ds. operacyjnych w PGNiG i prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia jest także Izba Gospodarcza Gazownictwa zrzeszająca firmy działające w branży gazowej. Izba angażuje się w przedsięwzięcia związane z transformacją energetyczną, promuje wytwarzanie i wykorzystanie energii odnawialnej, w tym ekologicznych paliw gazowych, jak wodór i biometan. IGG zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo przy eksploatacji, poprzez standaryzację techniczną wodoru i biometanu.

Celem Porozumienia jest określenie ramowych zasad współpracy pomiędzy podmiotami z sektora publicznego i prywatnego w zakresie rozwoju polskiej gospodarki wodorowej. Strony uznają rozwój technologii zielonego paliwa za kluczowy element, który umożliwi krajową transformację w kierunku niskoemisyjnym, ograniczając przy tym negatywne skutki społeczno-gospodarcze.

W dokumencie wskazano listę długofalowych aktywności oraz instrumenty organizacyjne, instytucjonalne, finansowe i legislacyjne, które umożliwią ich skuteczną realizację. Porozumienie identyfikuje 55 działań kluczowych, skupiających się wokół 4 celów strategicznych: Badania i Rozwój, Inwestycje, Ludzie oraz Współpraca.

– Jako firma aspirująca do spełnienia założeń gospodarki niskoemisyjnej, dążymy do nieustannego rozwoju i poszukiwania rozwiązań na miarę XXI wieku. Technologie skupiające się wokół wodoru, a także biometanu znajdują się w centrum zainteresowań PGNiG. Na terenie centrali spółki funkcjonuje laboratorium służące do badania paliw alternatywnych. To dowodzi, że jesteśmy otwarci i przygotowani na zmiany – tłumaczył Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG.

Prace nad brzmieniem tego dokumentu były prowadzone od stycznia 2021 r. W grupie ponad 100 podmiotów Gaz-System aktywnie uczestniczył w wymianie doświadczeń w ramach grup roboczych, analizując zagadnienia takie jak: sprawny i bezpieczny przesył wodoru lub jego domieszek do gazu ziemnego oraz dystrybucja i magazynowanie tego surowca, wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie i wsparcie dekarbonizacji przemysłu. Ponadto poruszano tematy produkcji wodoru w nowych instalacjach. Dyskutowano także nad czynnikami mającymi wpływ na rozwój rynku wodoru, w tym powstaniem krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Gaz-System pełnił rolę współkoordynatora grupy roboczej odpowiedzialnej za sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucję i magazynowanie wodoru.

PGNiG/Gaz-System/Michał Perzyński

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju wodoru w Polsce zostało podpisane